Assisterad befruktning

Socialutskottets bet 2011/12:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2012

Beslut

Ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning (SoU26)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag till riksdagen som innebär att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. I dag är det bara par, olikkönade respektive samkönade, som har rätt till det. Med assisterad befruktning menas insemination eller IVF (provrörsbefruktning). Riksdagens ställningstagande grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Riksdagen uppmanar också regeringen att förutsättningslöst pröva frågor om surrogatmoderskap. En sådan prövning bör utgå från ett brett perspektiv och inkludera juridiska och etiska frågeställningar, ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden. Bland annat bör man titta närmare på hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om assisterad befruktning för ensamstående. Bifall till utskottsinitiativ om utredningsåtgärder när det gäller surrogatmoderskap. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-28
Justering: 2012-03-13
Betänkande publicerat: 2012-03-19
Trycklov: 2012-03-19
Reservationer 4
bet 2011/12:SoU26

Ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning (SoU26)

Socialutskottet föreslår att regeringen ska få i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag till riksdagen som innebär att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. I dag är det bara par, olikkönade respektive samkönade, som har rätt till det. Med assisterad befruktning menas insemination eller IVF (provrörsbefruktning). Utskottets ställningstagande grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår också att regeringen förutsättningslöst prövar frågor om surrogatmoderskap. En sådan prövning bör utgå från ett brett perspektiv och inkludera juridiska och etiska frågeställningar, ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden. Bland annat bör man titta närmare på hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-29
4

Beslut

Beslut: 2012-03-29
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen - efter att ha vidtagit de utredningsåtgärder som krävs - skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning på samma sätt som olikkönade respektive samkönade par redan har enligt gällande lag.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (båda MP) yrkande 6,
2011/12:C391 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 3,
2011/12:So242 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:So248 av Hillevi Larsson (S) yrkande 3 i denna del,
2011/12:So462 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 7,
2011/12:So472 av Kerstin Engle (S),
2011/12:So481 av Jenny Petersson och Camilla Waltersson Grönvall (båda M),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 47,
2011/12:So592 av Börje Vestlund m.fl. (S),
2011/12:So596 av Marie Nordén och Carina Ohlsson (båda S) och
2011/12:So667 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson (båda M) yrkande 2.

Reservation 1 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M890018
MP19006
FP19005
C18005
SD01900
V15004
KD01702
-0001
Totalt25536058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Surrogatmoderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen förutsättningslöst - utifrån ett brett perspektiv som inkluderar juridiska och etiska frågeställningar samt ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden - ska vidta sådana utredningsåtgärder som krävs när det gäller surrogatmoderskap.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2011/12:So221 av Carina Hägg (S),
2011/12:So490 av Marianne Berg (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So598 av Börje Vestlund m.fl. (S),
2011/12:So620 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) och
2011/12:So667 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson (båda M) yrkande 1.

Reservation 2 (V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M900017
MP17026
FP19005
C18005
SD18001
V11314
KD01702
-0001
Totalt25730359

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Rätt för barn som tillkommit genom insemination att få vetskap om sitt biologiska ursprung

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C391 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 2.

4. Riktlinjer för behandling av ofrivillig barnlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So248 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1, 2 och 3 i denna del,
2011/12:So462 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 6,
2011/12:So510 av Anna Wallén (S),
2011/12:So518 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2011/12:So528 av Annika Eclund (KD),
2011/12:So549 av Fredrik Lundh Sammeli och Anna Wallén (båda S),
2011/12:So551 av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) och
2011/12:So634 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD).

5. Assisterad befruktning - övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So242 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2,
2011/12:So462 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 3, 5 och 8,
2011/12:So575 av Fredrick Federley (C) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:So594 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)