Assisterad befruktning

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2012

Beslut

Ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning (SoU26)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag till riksdagen som innebär att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. I dag är det bara par, olikkönade respektive samkönade, som har rätt till det. Med assisterad befruktning menas insemination eller IVF (provrörsbefruktning). Riksdagens ställningstagande grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Riksdagen uppmanar också regeringen att förutsättningslöst pröva frågor om surrogatmoderskap. En sådan prövning bör utgå från ett brett perspektiv och inkludera juridiska och etiska frågeställningar, ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden. Bland annat bör man titta närmare på hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om assisterad befruktning för ensamstående. Bifall till utskottsinitiativ om utredningsåtgärder när det gäller surrogatmoderskap. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning (SoU26)

Socialutskottet föreslår att regeringen ska få i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag till riksdagen som innebär att ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. I dag är det bara par, olikkönade respektive samkönade, som har rätt till det. Med assisterad befruktning menas insemination eller IVF (provrörsbefruktning). Utskottets ställningstagande grundar sig delvis på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.

Utskottet föreslår också att regeringen förutsättningslöst prövar frågor om surrogatmoderskap. En sådan prövning bör utgå från ett brett perspektiv och inkludera juridiska och etiska frågeställningar, ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden. Bland annat bör man titta närmare på hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.