Associationsrätt

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2022

Beslut

Åtgärder mot att använda företag som brottsverktyg (CU11)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att prioritera arbetet mot att företag används som brottsverktyg. Det ska råda nolltolerans mot brottsliga upplägg som exempelvis att använda så kallade bolagsmålvakter. Med bolagsmålvakt menas en person som låter sig utses till exempelvis VD eller styrelseledamot för ett företag med syftet att dölja den egentliga huvudmannen för bolaget.

Regeringen har tillsatt en utredning för att överväga och föreslå åtgärder mot den typen av brottslig verksamhet men riksdagen understryker att lagstiftning behöver komma på plats så snart som möjligt. Därför ska regeringen enligt tillkännagivandet återkomma med ett lagförslag så snart det pågående utredningsuppdraget har redovisats.

Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 30 förslag om associationsrätt i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall eller delvis bifall till motioner om tillkännagivande om att regeringen ska prioritera arbetet mot bolagsmålvakter och företag som brottsverktyg. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-16, 2022-01-18, 2022-01-27

Åtgärder mot att använda företag som brottsverktyg (CU11)

Civilutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen i ett tillkännagivande att prioritera arbetet mot att företag används som brottsverktyg. Det ska råda nolltolerans mot brottsliga upplägg som exempelvis att använda så kallade bolagsmålvakter. Med bolagsmålvakt menas en person som låter sig utses till exempelvis VD eller styrelseledamot för ett företag med syftet att dölja den egentliga huvudmannen för bolaget.

Regeringen har tillsatt en utredning för att överväga och föreslå åtgärder mot den typen av brottslig verksamhet men utskottet understryker att lagstiftning behöver komma på plats så snart som möjligt. Därför ska regeringen enligt förslaget till tillkännagivande återkomma med ett lagförslag så snart det pågående utredningsuppdraget har redovisats.

Förslaget om tillkännagivande lades fram i samband med att civilutskottet behandlade cirka 30 förslag om associationsrätt i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.