Associationsrättsliga frågor, m.m.

LUs betänkande 2004/05:LU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Utredning om jämkning av avtalsvillkor mellan företag (LU12)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om utökade möjligheter att jämka oskäliga avtal mellan näringsidkare. Det saknas i lagstiftningen skydd för småföretagare som ofta kan befinna sig i en underlägsen position i ett mellanhavande med ett större företag. Det var en reservation av fem partier i lagutskottet (m, fp, kd, v, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att ta initiativ till en översyn av lagen om skydd för företagshemligheter. Lagen innehåller brister i flera avseenden och är svår att tillämpa, särskilt för mindre företag som verkar på en begränsad marknad och för vilka kundlistan ofta är den mest värdefulla tillgången. I detta fall var det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om associationsrättsliga frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 under punkt 5, dels reservation 5 under punkt 6 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-01-25, 2005-02-01

Utredning om jämkning av avtalsvillkor mellan företag (LU12)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om associationsrättsliga frågor. Men fem partier i utskottet (m, fp, kd, v, c) föreslår i en gemensam reservation att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om utökade möjligheter att jämka oskäliga avtal mellan näringsidkare. Partierna menar att det i lagstiftningen saknas skydd för småföretagare som ofta kan befinna sig i en underlägsen position i ett mellanhavande med ett större företag. Partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.