Skatteutskottets betänkande

2018/19:SkU21

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att återinföra skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet och det därmed sammanhängande förfarandet med godkännande av gåvomottagare. Förslaget innebär att det införs en ny lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva samt att det görs ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därutöver föreslås ett slopande av regleringen av när en särskild skattedeklaration för skatt enligt den numera upphävda lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. ska lämnas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Utskottet anser att riksdagen bör avslår motionsyrkandet.

I betänkandet finns en reservation (V) och ett särskilt yttrande (KD).

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.

Ett yrkande i en följdmotion.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m.

Reservation

Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m. (V)

Särskilt yttrande

Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m. (KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva,

2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 67 kap.1 § ska ha den lydelsesom utskottetföreslår i bilaga 3,

3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:92 punkterna 1–3 och avslår motion

2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V).

Reservation (V)

Stockholm den 16 maj 2019

På skatteutskottets vägnar

Jörgen Hellman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jörgen Hellman (S), Per Åsling (C), Niklas Wykman (M), Hillevi Larsson (S), Helena Bouveng (M), Bo Broman (SD), Tony Haddou (V), Boriana Åberg (M), David Lång (SD), Patrik Lundqvist (S), Hampus Hagman (KD), Anna Vikström (S), Joar Forssell (L), Eric Westroth (SD), Rebecka Le Moine (MP), Kjell Jansson (M) och Sultan Kayhan (S).

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2018/19:92 Återinförande av skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2. Utskottets lagförslag redovisas i bilaga 3.

En följdmotion har väckts med anledning av propositionen. Denna redovisas i bilaga 1.

Ärendet och dess beredning

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att till regeringen överlämna finansutskottets betänkande Statens budget 2019 Rambeslutet, med anmälan att riksdagen samma dag bifallit bl.a. reservation 5 under punkt 2 i utskottets förslag till riksdagsbeslut (bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62). Av reservationen framgår att Moderaterna och Kristdemokraterna bl.a. föreslår att riksdagen ska tillkännage att regeringen ska återkomma med förslag om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet enligt utformningen i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1). Utöver detta ska ansöknings- och årsavgiften för organisationer som ansöker om att bli respektive godkänns som gåvomottagare tas bort för att stärka en livaktig ideell sektor. Reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2019.

I 9 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, finns regler om utgifter som inte är avdragsgilla vid inkomstberäkningen. Till sådana utgifter hänförs enligt 9 kap. 2 § första stycket IL den skattskyldiges levnadskostnader. Av paragrafens andra stycke framgår att utgifter för gåvor räknas som levnadskostnader. En gåva kännetecknas av att givaren frivilligt och utan tanke på motprestation överför pengar eller andra tillgångar till någon annan och att givaren i samband med gåvan inte förbehåller sig några rättigheter när det gäller det bortgivna.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen finns dels förslag om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet, dels förslag om borttagande av reglerna i skatteförfarandelagen om deklarationstidpunkten för skatt enligt den upphävda lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Utskottets överväganden

Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller förslaget om att återinföra skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet samt tar bort reglerna i skatteförfarandelagen om deklarationstidpunkt för skatt enligt den upphävda lagen om skatt på vinstsparande m.m.

Jämför reservationen (V) och det särskilda yttrandet (KD).

Propositionen

Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

I enlighet med riksdagens tillkännagivande (bet. 2018/19:FiU1, reservation 5 under punkt 2, rskr. 2018/19:62) föreslås ett återinförande av den skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet som slopades den 1 januari 2016 i dess dåvarande utformning, utom i fråga om ansöknings- och årsavgifter för gåvomottagare.

Skattereduktionen för gåvor avgränsas i fråga om vilka mottagare som de skattskyldiga kan lämna gåvor till med skattereduktionsverkan. Rätt till skattereduktion för gåva till godkända gåvomottagare har en fysisk person som vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år och som är obegränsat skattskyldig någon gång under beskattningsåret. Han eller hon ska också ha haft utgifter för en gåva som avser främjande av social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning till en godkänd gåvomottagare eller vara skyldig att ta upp en sådan gåva som inkomst. Sådan rätt till skattereduktion har efter begäran också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3 inkomstskattelagen, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Dödsbon har endast rätt till skattereduktion för gåvor som lämnats före dödsfallet. Skattereduktionen begärs i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då gåvan har lämnats.

Underlaget för skattereduktionen består av summan av de gåvor som har lämnats under beskattningsåret. Endast gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor räknas in i underlaget. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger 2 000 kronor görs ingen skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 1 500 kronor.

En godkänd gåvomottagare ska lämna en kontrolluppgift om en sådan gåva som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst 200kronor om den som lämnat gåvan är känd. I kontrolluppgiften ska det lämnas information om det gåvobelopp som tagits emot under året. Endast penninggåvor ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion kan ges inte bara för en gåva som en person själv har lämnat utan även för förmån av en gåva samt en gåva som ska utdelningsbeskattas. Testamente till förmån för en godkänd gåvomottagare ger inte rätt till skattereduktion.

Skattereduktion för gåvor ges endast för gåvor som lämnats till gåvomottagare som godkänts av Skatteverket utifrån fastställda kriterier. Detta görs genom ett system med förhandsgodkännande genom en individuell prövning av varje enskild mottagare mot i förväg fastställda generella kriterier. Förhandsgodkännandet görs i form av ett ansökningsförfarande. Den som ansöker om att bli godkänd gåvomottagare ska inte betala någon ansökningsavgift och en godkänd gåvomottagare ska inte betala någon årsavgift för godkännandet. En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat trossamfund ska godkännas som gåvomottagare under förutsättning att

  1. den sökande vid beslutet om slutlig skatt året före det år då ansökan görs är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen
  2. den sökande har som ändamål att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning eller helt eller delvis bedriver sådan verksamhet
  3. det är sannolikt att den sökande även vid de två beslut om slutlig skatt som fattas efter det beslut som avses i 1 kommer att bli inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen, och kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett
  4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt att avgöra vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts
  5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Om den sökande är sådan att beskattningen ska ske enligt någon annan bestämmelse i 7 kap. inkomstskattelagen än 3 §, ska prövningen av frågan om inskränkt skattskyldighet gälla om förhållandena är sådana att den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig vid tillämpning av 7 kap. 3 §.

Som gåvomottagare ska också godkännas utländska motsvarigheter till sådana svenska stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som kan bli godkända gåvomottagare. Detta gäller under förutsättning att de hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden. För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller dessutom att ett skriftligt åtagande att lämna kontrolluppgifter om gåvor ska ha kommit in till Skatteverket. Åtagandet ska lämnas enligt fastställt formulär.

Besluten om godkända gåvomottagare får anses utgöra sådana beslut varigenom underlag för bestämmande av skatt fastställs. Detta innebär att besluten enligt 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen inte kommer att omfattas av sekretessen enligt 27 kap. 1 §.

Deklarationstidpunkt för skatt på vinstsparande m.m.

Den 1 januari 2018 upphörde 26 kap. 36 § skatteförfarandelagen (2011:1244) att gälla. Därefter har bestämmelsen endast betydelse för förhållanden som är hänförliga till tiden före den 1 januari 2018. Hänvisningen i 26 kap. 35 § skatteförfarandelagen till den numera upphävda paragrafen bör därför tas bort.

Eftersom såväl lagen om skatt på vinstsparande m.m. som regleringen i skatteförfarandelagen om att skatt enligt den förstnämnda lagen ska redovisas i en särskild skattedeklaration endast är tillämpliga på förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet föreslås att regleringen av deklarationstidpunkten för sådan skatt ska tas bort.

Hänvisningen i 26 kap. 35 § skatteförfarandelagen till den upphävda 26 kap. 36 § tas bort. Reglerna i 26 kap. 35 § skatteförfarandelagen om deklarationstidpunkten för skatt enligt den upphävda lagen om skatt på vinstsparande m.m. tas bort. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att ändringarna i skatteförfarandelagen ska kunna samordnas med de förslag till ändringar i skatteförfarandelagen som följer enligt förslaget om återinförande av gåvoskatteavdrag (avsnitt 5 i proposition 2018/19:92) föreslår regeringen att de nu föreslagna ändringarna om deklarationstidpunkt för skatt på vinstsparande m.m. ska träda i kraft den 1 juli 2019. För att säkerställa att äldre bestämmelser fortfarande ska kunna tillämpas på förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet, exempelvis i samband med omprövningar, föreslås att en övergångsbestämmelse införs med sådan innebörd.

Motionen

I kommittémotion 2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkas att riksdagen avslår regeringens proposition Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Motionärerna är kritiska till att regeringen hastar fram denna skatteförändring. Det hade varit att föredra om den i stället hade hanterats inom ramen för kommande budgetprocesser och den skattereform som aviserats med januariöverenskommelsen. Att stimulera medborgarna till ett ökat givande bör inte ske genom skattereduktion. Stöttning av den ideella sektorn bör ske på annat sätt än genom ändringar i skattesystemet som inte bör användas på detta sätt.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen har tidigare tillkännagett att regeringen ska återkomma med förslag om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet enligt utformningen i budgetpropositionen för 2012, dvs. ett återinförande av tidigare reglering utom i fråga om ansöknings- och årsavgifter för gåvomottagare. I skälen för tillkännagivandet angavs att skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet visat god effekt då givandet ökade till välgörande ändamål.

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag. Vad motionärerna nu har anfört ger inte utskottet anledning att rikta något tillkännagivande till regeringen, varför motionen avstyrks.

I propositionen föreslås en ändring i 67 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). I regeringens lagförslag har andra stycket i denna paragraf fallit bort. Vidare finns en felaktig hänvisning till SFS-nummer för paragrafen. Detta har rättats och beaktats i utskottets lagförslag i bilaga 3. Utskottet tillstyrker således propositionens lagförslag, med den ändring som framgår av bilaga 3.

Reservation

Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m. (V)

av Tony Haddou (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag.

Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V) och

avslår proposition 2018/19:92 punkterna 1–3.

Ställningstagande

Vänsterpartiet är kritiskt till att regeringen hastar fram denna skatteförändring. Det är tydligt att regeringens sväng högerut fortsätter då de väljer att gå vidare med gåvoavdrag, precis som de gjorde med avskaffandet av avdragsrätt för fackföreningsavgift. Jag anser att det hade varit att föredra om gåvoavdraget i stället hade hanterats inom ramen för kommande budgetprocesser och den skattereform som aviserats med januariöverenskommelsen. Vänsterpartiet har en positiv syn på ideell verksamhet som vi menar utvecklar demokratin men anser att det är mycket bättre att satsa pengar på den offentliga välfärden, som vi alla är med och bestämmer över och som fördelas efter behov, än på skatteavdrag för gåvor till vissa utvalda organisationer.

Det är positivt att människor ger gåvor till ideell verksamhet, och den ideella sektorn bör stöttas på olika sätt; jag menar dock att detta bör ske på andra sätt än genom ändringar i skattesystemet. Skattesystemets uppgift är i första hand att ange den skattepliktiga inkomsten och att ta ut skatt samt i bästa fall fungera omfördelande mellan hög- och låginkomsttagare. Regeringens förslag om återinförd skattereduktion har ett annat syfte, nämligen att stimulera medborgarna till ett ökat givande. Enligt min uppfattning bör skattesystemet inte användas på detta sätt.

I dag är skattesystemet riggat för de rikaste. De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar, och det löses inte med gåvoavdrag. Det ska inte komma från enskildas vilja att skänka pengar till välgörenhet. Skatt efter bärkraft borde styra. Människor ska inte behöva förlita sig på att det ska skänkas pengar och gåvor till ideell verksamhet. Vi behöver en stark välfärdsstat för att bygga ett mer jämlikt samhälle. Riksdagen bör därför avslå regeringens proposition.

Särskilt yttrande

Återförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet m.m. (KD)

Hampus Hagman (KD) anför:

Kristdemokraterna vill stärka det civila samhället och de mellanmänskliga relationerna. I civilsamhällets organisationer läggs grunden för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande samhälle.

Samhällsnyttan av det civila samhällets verksamheter kan inte nog understrykas. Viktiga initiativ som exempelvis flyktingmottagande, aktiviteter för barn i ekonomiskt utsatta familjer och hjälp till hemlösa bärs av människors ideella engagemang i, och ekonomiska stöd till dessa organisationer. Gåvoskatteavdraget innebär att den som skänker pengar till, godkända organisationer som arbetar inom det sociala området eller med forskning får ett skatteavdrag på upp till 1500 kronor årligen.

Liknande system finns i nästan alla europeiska länder. Avdraget fanns också i Sverige mellan 2012 och 2015 och var en stor succé. Under dessa år ökade givandet kraftigt. Jag ser därför mycket positivt på att avdraget nu återinförs. Jämfört med det tidigare gåvoskatteavdraget tas nu de administrativa avgifterna som fanns bort. Det är ett steg i rätt riktning, men jag anser att gåvoskatteavdraget bör utvecklas ytterligare.

Det svenska gåvoskatteavdraget är lågt i jämförelse med andra europeiska länder och det är också för snävt avgränsat när det gäller vilka typer av organisationer som är berättigade. Takbeloppet för avdragsrätten bör höjas och skatteavdraget bör utökas till att även omfatta fler ändamål.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Följdmotionen

2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V):

Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

67 kap.

1 §[1]

I detta kapitel finns bestämmelser om skattereduktion för fysiska personer i 2–19 och 27–33 §§ och för juridiska personer i 2 och 27–33 §§.

I detta kapitel finns bestämmelser om skattereduktion för fysiska personer i 2–33 §§ och för juridiska personer i 2 och 27–33 §§.

Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.


[1] Senaste lydelse 2015:775.