Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Näringsutskottets bet 2018/19:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

Regeringen ska kunna förändra statens ägande i Telia (NU9)

Regeringen ska få möjlighet att förändra statens ägande i Telia när bolaget genomför ett så kallat återköpsprogram. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget vill regeringen godkänna att Telia minskar sitt aktiekapital genom att köpa tillbaka aktier på börsen och sedan dra bort dem från marknaden. Eftersom det i sin tur kan innebära att statens ägande ökar så vill regeringen också kunna minska aktieinnehavet till som lägst nuvarande nivå om drygt 37 procent. För att kunna genomföra detta behöver riksdagen ge regeringen de befogenheterna. 

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att se över hur staten kan avveckla sitt ägande i Telia på sikt. Anledningen är bland annat att statens huvudsakliga uppgift inte är att äga och driva bolag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om statens långsiktiga ägande i Telia Company AB.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-03-28
Reservationer 2
bet 2018/19:NU9

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-03-14, 2019-03-05, 2019-02-26

Regeringen ska kunna förändra statens ägande i Telia (NU9)

Regeringen ska få möjlighet att förändra statens ägande i Telia när bolaget genomför ett så kallat återköpsprogram. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget vill regeringen godkänna att Telia minskar sitt aktiekapital genom att köpa tillbaka aktier på börsen och sedan dra bort dem från marknaden. Eftersom det i sin tur kan innebära att statens ägande ökar så vill regeringen också kunna minska aktieinnehavet till som lägst nuvarande nivå om drygt 37 procent. För att kunna genomföra detta behöver riksdagen ge regeringen de befogenheterna.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att se över hur staten kan avveckla sitt ägande i Telia på sikt. Anledningen är bland annat att statens huvudsakliga uppgift inte är att äga och driva bolag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-02
Debatt i kammaren: 2019-04-03
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att
1. godkänna de beslut som fattas för att slutföra det återköpsprogram av aktier som beslutats av styrelsen i Telia Company AB, vilket inkluderar att Telia Company AB minskar aktiekapitalet med indragning av egna aktier som bolaget äger, och att därigenom öka statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till högst 41,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget, samt att därefter genom försäljning eller på annat sätt minska statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till lägst nuvarande nivå, dvs. 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
2. vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionerna enligt 1.
b) godkänner att regeringen avräknar de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier i Telia Company AB mot försäljningsintäkterna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:40 punkterna 1-3.

2. Statens långsiktiga ägande i Telia Company AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se över möjligheterna att på sikt avyttra statens ägande i Telia Company AB och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. (C),

2018/19:3027 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2018/19:3028 av Christer Nylander och Arman Teimouri (båda L) och

2018/19:3029 av Camilla Brodin m.fl. (KD).

Reservation 1 (S, V, MP)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 87 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 190 127 0 32


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 7 0 82 11
M 62 0 0 8
SD 0 62 0 0
C 28 0 0 3
V 1 0 25 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 5 0 9 2
- 0 0 0 1
Totalt 139 62 116 32