Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2016

Beslut

Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism (KU4)

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Riksdagen tycker att de är bra men vill se fler åtgärder. Riksdagen tillkännager därför följande till regeringen:

 • Det är viktigt att myndigheter och kommuner har beredskap för att hantera avhoppare som förespråkar våldsbejakande ideologi, eller som har begått grova brott utomlands.
 • Kommuner behöver metoder för att identifiera vilka samfund och organisationer som inte ska få stöd från det allmänna, eftersom de inte lever upp till grundläggande demokrativärderingar.
 • I digitala miljöer, där det förekommer våldsförhärligande budskap för att rekrytera till extremistiska organisationer, är det viktigt att sprida positiva motbudskap.
 • Skolhuvudmännens ansvar för att motverka radikalisering kan behöva förtydligas. Det gäller även för andra som arbetar med barn och unga.
 • Det finns behov av att sprida kunskap om våldsbejakande islamistiska organisationers övergrepp och ideologi. Forum för levande historia skulle förslagsvis kunna genomföra detta.
 • Organisationer och samfund som vill motverka radikalisering bör stärkas och stödjas.
 • Den nationella samordnarens arbete behöver tas till vara och arbetet mot våldsbejakande extremism behöver utvecklas kontinuerligt.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion om att identifiera samfund och organisationer som inte bör få stöd från det allmänna. Bifall till motion om att stärka och stödja samfund och organisationer som vill motverka radikalisering. Bifall till motion om att förhindra radikalisering och rekrytering i digitala miljöer. Bifall till motion om beredskap för att hantera avhoppare. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om nationell samordnare. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om kunskapshöjande åtgärder. Delvis bifall till motion med tillkännagivande om ansvar för skolhuvudmän m.fl. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-10-13, 2015-12-01, 2015-12-17, 2016-01-12, 2016-01-14, 2016-01-21

Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism (KU4)

Regeringen har redogjort för ett antal åtgärder som ska stärka samhällets arbete mot våldsbejakande extremism. Konstitutionsutskottet tycker att de är bra men vill se fler åtgärder. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska tillkännage följande till regeringen:

 • Det är viktigt att myndigheter och kommuner har beredskap för att hantera avhoppare som förespråkar våldsbejakande ideologi, eller som har begått grova brott utomlands.
 • Kommuner behöver metoder för att identifiera vilka samfund och organisationer som inte ska få stöd från det allmänna, eftersom de inte lever upp till grundläggande demokrativärderingar.
 • I digitala miljöer, där det förekommer våldsförhärligande budskap för att rekrytera till extremistiska organisationer, är det viktigt att sprida positiva motbudskap.
 • Skolhuvudmännens ansvar för att motverka radikalisering kan behöva förtydligas. Det gäller även för andra som arbetar med barn och unga.
 • Det finns behov av att sprida kunskap om våldsbejakande islamistiska organisationers övergrepp och ideologi. Forum för levande historia skulle förslagsvis kunna genomföra detta.
 • Organisationer och samfund som vill motverka radikalisering bör stärkas och stödjas.
 • Den nationella samordnarens arbete behöver tas till vara och arbetet mot våldsbejakande extremism behöver utvecklas kontinuerligt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.