Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2010

Beslut

Åtgärder med anledning av Lavaldomen (AU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om villkor för stridsåtgärder för fackliga organisationer i samband med utstationering. Utstationering kallas det när ett utländskt företag som inte är etablerat i Sverige utför verksamhet här med egna anställda. Bakgrunden till beslutet är den så kallade Lavaldomen i EG-domstolen. Domstolen ansåg att de stridsåtgärder som användes av en facklig organisation 2004 stod i strid med EG-fördraget bland annat eftersom de innebar en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. För att få använda stridsåtgärder vid utstationering måste kraven från facket motsvara villkoren i ett centralt svenskt branschavtal som tillämpas på motsvarande arbetstagare. De krav som ställs får bara gälla vissa slag av villkor. Kollektivavtalet måste ge bättre villkor än som följer av svensk lag. När det gäller lön får stridsåtgärden bara avse miniminivån enligt ett svenskt branschavtal på området. Det svenska kollektivavtalet måste också ge villkor som är bättre än vad de utstationerade arbetstagarna redan har rätt till enligt avtal med sin arbetsgivare eller det egna landets lag. Arbetsmiljöverket ska hjälpa till med information om kollektivavtalsvillkor som kan komma att gälla vid utstationering i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 15 april 2010. • Protokoll 2009/10:82 (debatt) och 2009/10:85 (beslut 2010-03-10)

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkterna 1-3. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om villkor för stridsåtgärder för fackliga organisationer i samband med utstationering. Utstationering kallas det när ett utländskt företag som inte är etablerat i Sverige utför verksamhet här med egna anställda. Bakgrunden till förslaget är den så kallade Lavaldomen i EG-domstolen. Domstolen ansåg att de stridsåtgärder som användes av en facklig organisation 2004 stod i strid med EG-fördraget bland annat eftersom det innebar en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster.

För att få använda stridsåtgärder vid utstationering måste kraven från facket motsvara villkoren i ett centralt svenskt branschavtal som tillämpas på motsvarande arbetstagare. Kraven gäller bara vissa villkor.

Kollektivavtalet måste ge bättre villkor än som följer av svensk lag. När det gäller lön får stridsåtgärden bara avse miniminivån enligt ett svenskt branschavtal på området. Det svenska kollektivavtalet måste också ge villkor som är bättre än vad de utstationerade arbetstagarna redan har rätt till enligt avtal med sin arbetsgivare eller det egna landets lag.

Enligt förslaget ska Arbetsmiljöverket hjälpa till med information om kollektivavtalsvillkor som kan komma att gälla vid utstationering i Sverige.

Utskottet föreslår att lagändringarna börjar gälla den 15 april 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.