Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2020

Beslut

Nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (JuU10)

För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Åtgärderna innebär ett antal krav som riktas mot verksamhetsutövaren, det vill säga den som säljer verksamheten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Bland annat ska verksamhetsutövaren bli skyldig att pröva lämpligheten i försäljningen och att samråda med en myndighet som i yttersta fall kan förbjuda försäljningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2021.

Riksdagen vill också se vissa kompletteringar till förslaget för att underlätta kontrollprocessen. Därför riktar riksdagen två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att

  • samrådsmyndighetens handläggningstid ska tidsbegränsas, vilket leder till ökad förutsebarhet för de inblandade aktörerna.
  • verksamhetsutövaren ska få stöd i form av dialog med samrådsmyndigheten och vägledning, exempelvis i form av generella riktlinjer, för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att införa en tidsbegränsning av samrådsmyndighetens handläggningstid och om bättre möjligheter till stöd och vägledning för verksamhetsutövare. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-19
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:JuU10

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-10-22

Nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (JuU10)

För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Åtgärderna innebär ett antal krav som riktas mot verksamhetsutövaren, det vill säga den som säljer verksamheten. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Bland annat ska verksamhetsutövaren bli skyldig att pröva lämpligheten i försäljningen och att samråda med en myndighet som i yttersta fall kan förbjuda försäljningen. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Justitieutskottet vill också se vissa kompletteringar till förslaget för att underlätta kontrollprocessen. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att

  • samrådsmyndighetens handläggningstid ska tidsbegränsas, vilket leder till ökad förutsebarhet för de inblandade aktörerna.
  • verksamhetsutövaren ska få stöd i form av dialog med samrådsmyndigheten och vägledning, exempelvis i form av generella riktlinjer, för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-24
Debatt i kammaren: 2020-11-25
4

Beslut

Beslut: 2020-11-25
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585), med den ändringen i 1 kap. 1 § att orden "(säkerhetskänslig verksamhet)" skrivs med kursiv stil.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:13.

2. Samrådsmyndighetens handläggningstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tidsbegränsning av samrådsmyndighetens handläggningstid och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

3. Överklagandeinstans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 1 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 10 0 60
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 42 13 0 294


4. Stöd och vägledning till verksamhetsutövare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om bättre möjligheter till stöd och vägledning till verksamhetsutövare, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

5. Ett enhetligt regelverk för krigsmateriel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 2 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 34 22 0 293


6. En heltäckande reglering av säkerhetskänslig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3724 av Johan Hedin (C).

Reservation 3 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 10 0 60
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 37 18 0 294


7. Ett samlat ansvar som kontaktpunkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M, KD)