Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m.

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Riksdagen vill ha tydligare regler för kommunal medfinansiering (TU20)

Riksdagen riktade en uppmaning till regeringen om att det behövs tydligare regler för kommunal medfinansiering. Trafikutskottet, som har förberett riksdagens beslut, har även tidigare riktat kritik mot de nuvarande reglerna om kommunernas medfinansiering av olika infrastruktursatsningar. Statens ansvar för en samlad planering av utbyggnaden av Sveriges infrastruktur riskerar att påverkas negativt av den medfinansieringspolitik som förs i dag, anser utskottet. I lägen där kommunal medfinansiering innebär klara fördelar för både stat och kommun menar dock utskottet att en hållbar modell för detta bör arbetas fram. Innan ett avtal om medfinansiering tecknas måste klara förhandlingar mellan stat och kommun ha ägt rum.

Riksdagen riktade även en uppmaning till regeringen om att se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att införandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på hur ett system med så kallad tonnageskatt kan införas.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur och skrivelsen om åtgärdsplaneringen för transportsystemet. Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att ett tydligare regelverk bör utarbetas för kommunal medfinansiering. Bifall till motion T16 yrk. 4. Delvis bifall till motion T320 yrk. 20. Tillkännagivande om att sjöfarten ska bindas samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att implementeringen av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektiva som möjligt samt att ett förslag på införande av ett system med tonnageskatt ska tas fram. Bifall till motion T16 yrk. 9. Avslag på övriga motioner. Skrivelserna 2012/13:131 och 2013/14:233 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

272 motioner, 2 skr, 2 skrivelser

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-06-05
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-16
Trycklov: 2014-06-13
Reservationer 14
Betänkande 2013/14:TU20

Alla beredningar i utskottet

2014-06-05, 2014-05-13

Trafikutskottet vill ha tydligare regler för kommunal medfinansiering (TU20)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om att det behövs tydligare regler för kommunal medfinansiering. Utskottet har även tidigare riktat kritik mot de nuvarande reglerna om kommunernas medfinansiering av olika infrastruktursatsningar. Statens ansvar för en samlad planering av utbyggnaden av Sveriges infrastruktur riskerar att påverkas negativt av den medfinansieringspolitik som förs i dag, anser utskottet. I lägen där kommunal medfinansiering innebär klara fördelar för både stat och kommun menar dock utskottet att en hållbar modell för detta bör arbetas fram. Innan ett avtal om medfinansiering tecknas måste klara förhandlingar mellan stat och kommun ha ägt rum.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen ska uppmana regeringen att se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att införandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på hur ett system med så kallad tonnageskatt kan införas.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur och skrivelsen om åtgärdsplaneringen för transportsystemet. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
22 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa transportpolitiska utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

1. Vissa transportpolitiska utgångspunkter

Utskottets förslag:

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

2. Planeringsfrågor

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP, V)

2. Planeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP, V)

3. Fyrstegsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP, V)

3. Fyrstegsprincipen

Utskottets förslag:

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP, V)

4. Kommunal medfinansiering

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ett tydligare regelverk bör utarbetas för kommunal medfinansiering.


Reservation 7 (M, FP, C, KD)

4. Kommunal medfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ett tydligare regelverk bör utarbetas för kommunal medfinansiering.

Reservation 7 (M, FP, C, KD)

5. OPS-finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. OPS-finansiering

Utskottets förslag:

6. Finansiering från EU

Utskottets förslag:

Reservation 8 (S, MP, V)

6. Finansiering från EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 8 (S, MP, V)

7. Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:T8 yrkande 4, 2013/14:T9 yrkande 6, 2013/14:T10 yrkande 6, 2013/14:T14 yrkandena 1 och 2, 2013/14:T15 yrkandena 1-5, 7 och 8, 2013/14:T16 yrkandena 1 och 5-8, 2013/14:T292 yrkandena 1 och 2, 2013/14:T325, 2013/14:T349 yrkandena 1 och 2, 2013/14:T521 yrkande 2, 2013/14:T526 yrkandena 24 och 25, 2013/14:T534 och 2013/14:N426 yrkande 7 och lägger skrivelse 2013/14:233 till handlingarna.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S509413
M102005
MP02500
FP22002
C20012
SD00182
V00181
KD15004
Totalt1642513129

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur

Utskottets förslag:

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

8. Särskilda infrastrukturåtgärder

Utskottets förslag:

8. Särskilda infrastrukturåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

9. Åtgärder inom sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att genomförandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på införande av ett system med tonnageskatt.

Reservation 13 (M, FP, C, KD)

9. Åtgärder inom sjöfarten

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska se till att sjöfarten binds samman mer effektivt med järnvägs- och vägtransporter, att regeringen ska arbeta för att genomförandet av de nya svavelreglerna blir så kostnadseffektivt som möjligt och att regeringen inom en snar framtid bör återkomma till riksdagen med förslag på införande av ett system med tonnageskatt.


Reservation 13 (M, FP, C, KD)

10. Längre och tyngre godståg och lastbilar

Utskottets förslag:

Reservation 14 (S, SD)

10. Längre och tyngre godståg och lastbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 14 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M102005
MP24100
FP22002
C21002
SD01802
V18001
KD15004
Totalt202119028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Prissättningen på Öresundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

11. Prissättningen på Öresundsbron

Utskottets förslag: