Avfall och kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2015

Beslut

Regeringen bör arbeta för ändrad prioritering vid marksanering samt mindre skräp i haven (MJU8)

Sverige bör vara drivande inom EU och internationellt när det gäller att minska nedskräpningen i haven. Dessutom bör regeringen se till att mark som är aktuell för bostadsbyggande ska få högre prioritet vid marksanering.

Nedskräpning av haven, som till stor del handlar om plast, är inte bara ett problem globalt utan även när det gäller haven runt Sverige. Därför uppmanade riksdagen regeringen att ta fram regler som bidrar till att minska nedskräpning och spridning av mikroplaster.

När det gäller sanering av förorenad mark prioriteras i dagsläget den mark som är mest förorenad. Riksdagen uppmanade regeringen att även prioritera mark som är av intresse för bostadsbyggande vid marksanering. Miljö- och jordbruksutskottet, som förberett riksdagens beslut, anser att en sådan prioritering är viktig på grund av den rådande bostadsbristen i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motionerna 2014/15:2953 yrkande 14 och 2014/15:2541 yrkande 2 föreslår utskottet två tillkännagivanden om prioritering av områden för sanering av mark respektive stärkt arbete för att minska förekomsten av marint skräp och mikroplaster i våra vattenområden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2015-02-19
Trycklov: 2015-03-02
Reservationer 10
bet 2014/15:MJU8

Regeringen bör arbeta för ändrad prioritering vid marksanering samt mindre skräp i haven (MJU8)

Sverige bör vara drivande inom EU och internationellt när det gäller att minska nedskräpningen i haven. Dessutom bör regeringen se till att mark som är aktuell för bostadsbyggande ska få högre prioritet vid marksanering. Det anser miljö- och jordbruksutskottet.

Nedskräpning av haven, som till stor del handlar om plast, är inte bara ett problem globalt utan även när det gäller haven runt Sverige. Därför bör riksdagen uppmana regeringen att ta fram regler som bidrar till att minska nedskräpning och spridning av mikroplaster.

När det gäller sanering av förorenad mark prioriteras i dagsläget den mark som är mest förorenad. Riksdagen bör uppmana regeringen att även prioritera mark som är av intresse för bostadsbyggande vid marksanering. Utskottet anser att en sådan prioritering är viktig på grund av den rådande bostadsbristen i Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-10
Debatt i kammaren: 2015-03-11
4

Beslut

Beslut: 2015-03-12
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Slutna kretslopp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 15,

2014/15:577 av Erik Andersson (M) och

2014/15:1651 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 77 0 7
SD 43 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 16 0 6
V 17 0 0 4
KD 0 12 0 4
Totalt 182 121 0 46


2. Producentansvar för textilier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 2 (C, V, FP)

3. Pantsystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2126 av Markus Wiechel (SD),

2014/15:671 av Jan Ericson (M),

2014/15:687 av Jan Ericson (M),

2014/15:1367 av Jan Lindholm (MP) och

2014/15:1969 av Josef Fransson och Martin Kinnunen (SD).

Reservation 3 (SD)

4. Minskning av matsvinn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M)

5. Avloppsslam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1511 av Anna Hagwall (SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 259 43 0 47


6. Slaktavfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 7 och

2014/15:2566 av Gustaf Hoffstedt (M).

Reservation 6 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 3 74 0 7
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 1 6
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 185 117 1 46


7. Nedskräpning och marint avfall m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ett stärkt arbete för att minska förekomsten av marint skräp och mikroplaster i våra vattenområden.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2783 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5,

2014/15:316 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (S) yrkande 4,

2014/15:322 av Lennart Axelsson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:570 av Fredrik Christensson (C),

2014/15:618 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:622 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:632 av Jan Lindholm (MP),

2014/15:644 av Patrick Reslow (M),

2014/15:823 av Rickard Nordin (C),

2014/15:1152 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (S) och

2014/15:1457 av Carina Ohlsson (S) samt

bifaller motion

2014/15:2541 av Lena Ek (C) yrkande 2.

8. Uttjänta bilar och övergivna båtar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD) yrkande 4,

2014/15:866 av Roland Utbult (KD),

2014/15:1166 av Hans Ekström (S) yrkande 1 och

2014/15:2589 av Finn Bengtsson och Edward Riedl (M).

Reservation 7 (SD)

9. Sanering av vattentäkter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7,

2014/15:2541 av Lena Ek (C) yrkande 4 och

2014/15:2455 av Johan Hedin (C) yrkande 1.

Reservation 8 (C, V)

10. Prioritering av områden för sanering av mark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om hur prioritering av områden ska ske vid sanering av mark.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 14.

Reservation 9 (S, MP, V)

11. Kostnad för nedmontering av vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1105 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2014/15:2410 av Finn Bengtsson och Michael Svensson (M).

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 260 43 0 46