Avfallshierarkin

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2016

Beslut

Åtgärder för bättre avfallshantering ska läggas till i lagen (MJU22)

EU-medlemsländerna måste prioritera avfallsförebyggande åtgärder i lagstiftning och politik. Det är åtgärder som tas innan ett föremål blivit avfall, för att till exempel minska negativa effekter på miljön. Den här så kallade avfallshierarkin regleras i EU-direktiv. Där står även hur den som behandlar avfall ska välja metod enligt en prioriteringsordning. Regeringen föreslår att de här bestämmelserna ska läggas till i miljöbalken.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i miljöbalken, förslag till följdändringar i ett antal lagar samt förslag om att lagen om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen ska upphävas.

Lagändringarna börjar gälla den 2 augusti 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-17
Justering: 2016-06-09
Trycklov: 2016-06-10
bet 2015/16:MJU22

Åtgärder för bättre avfallshantering ska läggas till i lagen (MJU22)

EU-medlemsländerna måste prioritera avfallsförebyggande åtgärder i lagstiftning och politik. Det är åtgärder som tas innan ett föremål blivit avfall, för att till exempel minska negativa effekter på miljön. Den här så kallade avfallshierarkin regleras i EU-direktiv. Där står även hur den som behandlar avfall ska välja metod enligt en prioriteringsordning. Regeringen föreslår att de här bestämmelserna ska läggas till i miljöbalken.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken, förslag till följdändringar i ett antal lagar samt förslag om att lagen om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen ska upphävas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 2 augusti 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-15
Debatt i kammaren: 2016-06-16
4

Beslut

Beslut: 2016-06-16
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (2016:000) om ändring i miljöbalken med den ändringen att kommatecknen i 15 kap. 27 § första stycket tredje meningen tas bort,
3. lag om ändring i lagen (2009:1168) om ändring i miljöbalken,
4. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),
5. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
6. lag om ändring i lagen (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
7. lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden,
8. lag om upphävande av lagen (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:166 punkterna 1-8.

2. Miljömässig avfallshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:925 av Rickard Nordin (C).