Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Skatteutskottets bet 2015/16:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2015

Beslut

Skattenämnder inom fastighetstaxering avskaffas (SkU14)

De så kallade skattenämnderna inom fastighetstaxeringen avskaffas. Skattenämnder är nämnder som består av särskilt utsedda personer som ska pröva och besluta i taxeringsfrågor som avser fastigheter. I fortsättningen ska beslut som tidigare fattats av skattenämnderna tas av Skatteverkets tjänstemän. Vid omprövningsärenden ska särskilt kvalificerade beslutfattare kopplas in. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 mars 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-03
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-04
bet 2015/16:SkU14

Skattenämnder inom fastighetstaxering avskaffas (SkU14)

De så kallade skattenämnderna inom fastighetstaxeringen avskaffas. Skattenämnder är nämnder som består av särskilt utsedda personer som ska pröva och besluta i taxeringsfrågor som avser fastigheter. I fortsättningen ska beslut som tidigare fattats av skattenämnderna tas av Skatteverkets tjänstemän. Vid omprövningsärenden ska särskilt kvalificerade beslutfattare kopplas in. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 mars 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-15
Debatt i kammaren: 2015-12-16
4

Beslut

Beslut: 2015-12-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
2. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).