Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Riksdagen godkänner avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna (SfU23)

Riksdagen godkände ett nytt avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna och sa därmed ja till regeringens förslag.

Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders- efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen bedömer att avtalet inte ger några nya skyldigheter eller kostnader för Sveriges del.

Rörligheten mellan Sverige och Filippinerna har ökat de senaste åren. Många filippinier arbetar i Sverige och svenska företag finns etablerade i Filippinerna. Regeringen anser därför att ett avtal om social trygghet behövs för att underlätta rörligheten.

Riksdagen delar regeringens bedömning. Avtalet blir en del av svensk lag och börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-04-03
bet 2018/19:SfU23

Riksdagen godkänner avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna (SfU23)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett nytt avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna och säger därmed ja till regeringens förslag.

Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders- efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen bedömer att avtalet inte ger några nya skyldigheter eller kostnader för Sveriges del.

Rörligheten mellan Sverige och Filippinerna har ökat de senaste åren. Många filippinier arbetar i Sverige och svenska företag finns etablerade i Filippinerna. Regeringen anser därför att ett avtal om social trygghet behövs för att underlätta rörligheten.

Utskottet delar regeringens bedömning. Avtalet föreslås bli en del av svensk lag och börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-05
Debatt i kammaren: 2019-04-09
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner avtalet om social trygghet av den 15 oktober 2015 mellan Sverige och Filippinerna och antar regeringens förslag till lag om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:55 punkterna 1 och 2.