Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

Finansutskottets bet 2018/19:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2018

Beslut

Svenska finansiella företag får möjlighet att vara deltagare i avvecklingssystem utanför EU och EES (FiU29)

Svenska banker och andra finansiella företag ska kunna delta i system för finansiella transaktioner, så kallade avvecklingssystem, i länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, och som inte omfattas av EU:s regler. Sådana system ska kunna ha samma skydd mot rättsliga risker som EU:s regelverk ger system inom EU. Syftet med regeringens förslag till lagändringar är att möjliggöra för svenska banker att fortsätta att delta i vissa internationella system för finansiella transaktioner även om Storbritannien lämnar EU utan att ansluta sig till EES.

Regeringens förslag omfattar också vissa ändringar i svensk lag för att Finansinspektionen enligt gällande EU-regler ska kunna besluta om produktingripanden, alltså ingripanden mot riskfyllda och svårbedömda produkter på finansmarknaden.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna om system för finansiella transaktioner börjar gälla den 1 januari 2019. Övriga lagändringar börjar gälla den 2 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall til propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-11-20
Justering: 2018-11-22
Trycklov: 2018-11-22
bet 2018/19:FiU29

Alla beredningar i utskottet

2018-11-20, 2018-11-13

Svenska finansiella företag får möjlighet att vara deltagare i avvecklingssystem utanför EU och EES (FiU29)

Svenska banker och andra finansiella företag ska kunna delta i system för finansiella transaktioner, så kallade avvecklingssystem, i länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, och som inte omfattas av EU:s regler. Sådana system ska kunna ha samma skydd mot rättsliga risker som EU:s regelverk ger system inom EU. Syftet med regeringens förslag till lagändringar är att möjliggöra för svenska banker att fortsätta att delta i vissa internationella system för finansiella transaktioner även om Storbritannien lämnar EU utan att ansluta sig till EES.

Regeringens förslag omfattar också vissa ändringar i svensk lag för att Finansinspektionen enligt gällande EU-regler ska kunna besluta om produktingripanden, alltså ingripanden mot riskfyllda och svårbedömda produkter på finansmarknaden.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna om system för finansiella transaktioner föreslås börja gälla den 1 januari 2019. Övriga lagändringar föreslås börja gälla den 2 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-27
Debatt i kammaren: 2018-11-28
4

Beslut

Beslut: 2018-11-28
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
2. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:3 punkterna 1 och 3.

2. Föreskrifter om produktingripande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
2. lag om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:3 punkterna 2 och 4.