Barn i ett internationellt perspektiv

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2003

Beslut

Barn i ett internationellt perspektiv (UU4)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete. Sverige och andra länder har i utvecklingssamarbetet försökt förverkliga de rättigheter som varje barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Regeringen berättar i skrivelsen om erfarenheter från detta arbete. Riksdagen avslog också motioner om barn i ett internationellt perspektiv.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-11-28, 2003-01-21

Barn i ett internationellt perspektiv (UU4)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete. Sverige och andra länder har i utvecklingssamarbetet försökt förverkliga de rättigheter som varje barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Regeringen berättar i skrivelsen om erfarenheter från detta arbete. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner om barn i ett internationellt perspektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.