Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

Ny språkpolitik för ett mångspråkigt Sverige (KrU4)

Riksdagen har fastslagit följande mål för den svenska språkpolitiken. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till ett språk: att utveckla och tillägna sig svenska, att utveckla och använda det egna modersmålet och minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. För att stärka den statliga språkvården träder en ny samordnad språkvårdsorganisation i kraft den 1 juli 2006. Den nya myndigheten kommer att bestå av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) samt Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet. En särskild satsning kommer att göras för skolor i utsatta områden med tonvikt på modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Läsandet bland barn och unga som inte har svenska som förstaspråk ska uppmuntras och svenskundervisningen för invandrare ska reformeras. Riksdagen fastslår att det är viktigt att myndigheters texter är lätta att förstå och påpekar att det bör vara en självklarhet för myndigheterna att anpassa sin information till mottagarna. Riksdagen sa ja regeringens språkpolitiska proposition.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-17
Betänkande publicerat: 2005-11-25
Trycklov: 2005-11-25
Reservationer 20
bet 2005/06:KrU4

Alla beredningar i utskottet

2005-10-27, 2005-10-25

Ny språkpolitik för ett mångspråkigt Sverige (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till en samlad spåkpolitik. Förslaget rymmer följande mål för den svenska språkpolitiken. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till ett språk: det vill säga att utveckla och tillägna sig svenska, att utveckla och använda det egna modersmålet och minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. För att stärka den statliga språkvården föreslås en ny samordnad språkvårdsorganisation som ska träda i kraft den 1 juli 2006. Den nya myndigheten kommer att bestå av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) samt Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet. En särskild satsning föreslås för skolor i utsatta områden med tonvikt på modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Enligt förslaget ska läsandet bland barn och unga som inte har svenska som förstaspråk uppmuntras och svenskundervisningen för invandrare reformeras. Kulturutskottet fastslår att det är viktigt att myndigheters texter är lätta att förstå och påpekar att det bör vara en självklarhet för myndigheterna att anpassa sin information till mottagarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-06
4

Beslut

Beslut: 2005-12-07
23 förslagspunkter, 18 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för en nationell språkpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om nationella språkpolitiska mål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:2 och avslår motionerna 2002/03:Kr215, 2002/03:Kr305 yrkande 1, 2003/04:Kr280, 2003/04:Kr367 yrkande 1, 2005/06:Kr2 yrkande 1, 2005/06:Kr3 yrkande 1 och 2005/06:Kr4 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m043012
c02002
fp037011
kd03003
v22006
mp01502
-2000
Totalt147145057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förslag på ytterligare mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr4 yrkande 7.

Reservation 2 (c)

3. Terminologi och språkteknologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr2 yrkande 4.

Reservation 3 (m)

4. Nordisk språkgemenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr5 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:Kr321 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (c)

5. Svenska språkets ställning i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr2 yrkande 2, 2005/06:Kr4 yrkande 2 och 2005/06:Kr8 yrkande 12.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230120
m044011
c02002
fp037011
kd03003
v22006
mp11402
-1001
Totalt147145156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. EU-språkvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr2 yrkande 3.

Reservation 6 (m)

7. Språkundervisning för elever med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr6 yrkande 1 och 2005/06:Kr7 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m410212
c20002
fp135012
kd28104
v22006
mp14003
-2000
Totalt25436257

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Tillgången till barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr248 yrkandena 5-7 och 2005/06:Kr336 yrkandena 7 och 8.

9. Ny utgivning av serien Alla Tiders Klassiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr5 yrkande 4 och 2005/06:Kr249 yrkandena 1 och 2.

10. Arbetsplatsen viktig för ovana läsare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr345.

11. Utvärdering av de statliga insatserna för läsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr248 yrkande 1, 2004/05:Kr362 yrkande 8, 2005/06:Kr3 yrkande 2 och 2005/06:Kr416 yrkande 6.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)
Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c01903
fp034014
kd12903
v601210
mp11024
-1001
Totalt1441261465

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Översyn av det statliga inköpsstödet till biblioteken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr3 yrkandena 4 och 5.

Reservation 10 (kd)

13. Litteraturens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr233 yrkande 8 och 2005/06:Kr233 yrkande 12.

Reservation 11 (m)

14. Läsfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr236 och 2004/05:Kr248 yrkande 8.

15. Upphävande av bibliotekslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr233 yrkande 13 och 2005/06:Kr381 yrkande 18.

Reservation 12 (m, c, fp)

16. Nationell plan för biblioteksverksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr3 yrkande 3, 2005/06:Kr334 yrkandena 6 och 7, 2005/06:Kr382 yrkande 39 och 2005/06:Kr416 yrkandena 1-4.

Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (c)

17. Företagsservice på samtliga bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr342 och 2005/06:Kr226.

18. Statistik över tillgången till barnlitteratur i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr306 yrkande 3.

Reservation 16 (v)

19. Svenska Akademiens ordbok

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr381 yrkande 43.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

20. Översyn av stödet till kulturtidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr280.

21. Översyn av den idéburna organisationspressens villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr359 yrkande 1 och 2005/06:Kr413 yrkande 1.

Reservation 18 (kd)

22. Etablering av bokhandlar i kommuner som saknar sådana

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr248 yrkande 4.

Reservation 19 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m440011
c20002
fp370011
kd30003
v02206
mp13103
-1100
Totalt27124054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Ändring i lagen om pliktexemplar av dokument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr221.

Reservation 20 (c)