Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

Ny språkpolitik för ett mångspråkigt Sverige (KrU4)

Riksdagen har fastslagit följande mål för den svenska språkpolitiken. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till ett språk: att utveckla och tillägna sig svenska, att utveckla och använda det egna modersmålet och minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. För att stärka den statliga språkvården träder en ny samordnad språkvårdsorganisation i kraft den 1 juli 2006. Den nya myndigheten kommer att bestå av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) samt Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet. En särskild satsning kommer att göras för skolor i utsatta områden med tonvikt på modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Läsandet bland barn och unga som inte har svenska som förstaspråk ska uppmuntras och svenskundervisningen för invandrare ska reformeras. Riksdagen fastslår att det är viktigt att myndigheters texter är lätta att förstå och påpekar att det bör vara en självklarhet för myndigheterna att anpassa sin information till mottagarna. Riksdagen sa ja regeringens språkpolitiska proposition.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-10-25, 2005-10-27

Ny språkpolitik för ett mångspråkigt Sverige (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till en samlad spåkpolitik. Förslaget rymmer följande mål för den svenska språkpolitiken. Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till ett språk: det vill säga att utveckla och tillägna sig svenska, att utveckla och använda det egna modersmålet och minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. För att stärka den statliga språkvården föreslås en ny samordnad språkvårdsorganisation som ska träda i kraft den 1 juli 2006. Den nya myndigheten kommer att bestå av Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) samt Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen i Regeringskansliet. En särskild satsning föreslås för skolor i utsatta områden med tonvikt på modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Enligt förslaget ska läsandet bland barn och unga som inte har svenska som förstaspråk uppmuntras och svenskundervisningen för invandrare reformeras. Kulturutskottet fastslår att det är viktigt att myndigheters texter är lätta att förstå och påpekar att det bör vara en självklarhet för myndigheterna att anpassa sin information till mottagarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.