Bastjänstgöring för läkare

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2018

Beslut

Allmäntjänstgöring tas bort från läkarutbildningen (SoU5)

Idag krävs det minst 18 månaders praktisk tjänstgöring, allmäntjänstgöring, efter läkarexamen för att få en läkarlegitimation. Regeringen föreslår att detta krav tas bort. Förslaget har samband med ett förslag om en ändrad läkarutbildning som just nu bereds av regeringen. Förslaget om ändrad läkarutbildning innebär att utbildningen förlängs med en termin och att läkarlegitimationen ges direkt efter avslutad utbildning. Därefter ska ges möjlighet till en bastjänstgöring om cirka ett år, som en introduktion till den nu gällande specialiseringstjänstgöringen. För att möjliggöra förslaget om ändrad läkarutbildning måste först kravet på allmäntjänstgöring tas bort.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ta bort kravet på allmäntjänstgöring. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020.

Riksdagen riktar också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att det utbildningssamarbete Sverige har i dag med Åland när det gäller allmäntjänstgöringen ska fortsätta när det gäller bastjänstgöringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår vidare ett tillkännagivande till regeringen om att säkerställa att utbildningssamarbetet med Åland kan fortsätta och att det blir möjligt för läkare att genomföra sin bastjänstgöring på Åland på likvärdiga villkor som i Sverige. Utskottets förslag grundar sig på ett motionsyrkande. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-13
Trycklov: 2018-11-14
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:SoU5

Allmäntjänstgöring tas bort från läkarutbildningen (SoU5)

Idag krävs det minst 18 månaders praktisk tjänstgöring, allmäntjänstgöring, efter läkarexamen för att få en läkarlegitimation. Regeringen föreslår att detta krav tas bort. Förslaget har samband med ett förslag om en ändrad läkarutbildning som just nu bereds av regeringen. Förslaget om ändrad läkarutbildning innebär att utbildningen förlängs med en termin och att läkarlegitimationen ges direkt efter avslutad utbildning. Därefter ska ges möjlighet till en bastjänstgöring om cirka ett år, som en introduktion till den nu gällande specialiseringstjänstgöringen. För att möjliggöra förslaget om ändrad läkarutbildning måste först kravet på allmäntjänstgöring tas bort.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ta bort kravet på allmäntjänstgöring. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att det utbildningssamarbete Sverige har i dag med Åland när det gäller allmäntjänstgöringen ska fortsätta när det gäller bastjänstgöringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-21
Debatt i kammaren: 2018-11-22
4

Beslut

Beslut: 2018-11-28
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:274 punkterna 1 och 2.

2. Extern kvalitetsgranskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

3. Obligatorisk tjänstgöring inom psykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 62 0 0 8
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 3
MP 14 0 0 2
Totalt 258 61 0 30


4. Bastjänstgöring inom primärvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 62 0 0 8
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 19 0 0 1
MP 14 0 0 2
Totalt 296 25 0 28


5. Bastjänstgöring på Åland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska säkerställa att utbildningssamarbetet med Åland kan fortsätta och att det blir möjligt för läkare att genomföra sin bastjänstgöring på Åland på likvärdiga villkor som i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. (L).