Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2007

Beslut

Nya regler för tidsbegränsade anställningar (AU14)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om nya arbetsreformer. Beslutet innebär följande. En ny tidsbegränsad anställningsform som heter allmän visstidsanställning införs. En allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning (fast anställning) om den anställda har jobbat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det ska också vara möjligt att anställa tidsbegränsat för vikariat och för säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Reglerna om provanställning blir också kvar. En vikarie som har varit anställd hos samma arbetsgivare ska få tillsvidareanställning efter sammanlagt två års anställning under en femårsperiod. I dag går gränsen vid tre år. Reglerna för företrädesrätt till återanställning blir kvar. Det innebär att kvalifikationstiden för företrädesrätt även i fortsättningen ska vara sammanlagt mer än tolv månaders anställning under de senaste tre åren och företrädesrätten ska gälla under nio månader. Anställda som är äldre än 45 år ska inte längre få tillgodoräkna sig extra anställningstid när man bestämmer turordningen vid uppsägning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007. Bestämmelsen om när ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning träder dock i kraft den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nya regler för tidsbegränsade anställningar (AU14)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya arbetsreformer. Förslaget innebär i korthet följande. En ny tidsbegränsad anställningsform som heter allmän visstidsanställning införs. En allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning (fast anställning) om den anställda har jobbat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det ska också vara möjligt att anställa tidsbegränsat för vikariat och för säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. En vikarie som har varit anställd hos samma arbetsgivare ska få tillsvidareanställning efter sammanlagt två års anställning. I dag går gränsen vid tre år. Anställda som är äldre än 45 år ska inte längre få tillgodoräkna sig extra anställningstid när man bestämmer turordningen vid uppsägning. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2007. Bestämmelsen om när ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning föreslås dock träda i kraft den 1 januari 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.