Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2010

Beslut

Bättre skatteregler för biogas och el till fartyg i hamn (SkU34)

Skattereglerna blir bättre för biogas och andra gasformiga bränslen som levereras i rörledning. Biogas är i dag befriad från skatt. Nu blir det tydligare att en säljare som ingått avtal om försäljning av biogas ska kunna leverera gasen utan att någon behöver betala skatt. Skattefriheten för biogasen ska alltså kunna följa gasen till kunden enligt avtal. Energiskatten sänks på elektrisk kraft som förbrukas av fartyg som ligger i hamn, så kallad landström. Fartygen använder oftast en hjälpmotor som drivs med olja för sin elförsörjning. Syftet är att fartygen i stället ska använda landström. Det kan leda till minskade utsläpp och minskat buller. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-22
Justering: 2010-04-22
Betänkande publicerat: 2010-04-26
Trycklov: 2010-04-26
bet 2009/10:SkU34

Bättre skatteregler för biogas och el till fartyg i hamn (SkU34)

Skattereglerna blir bättre för biogas och andra gasformiga bränslen som levereras i rörledning. Biogas är i dag befriad från skatt. Nu blir det tydligare att en säljare som ingått avtal om försäljning av biogas ska kunna leverera gasen utan att någon behöver betala skatt. Skattefriheten för biogasen ska alltså kunna följa gasen till kunden enligt avtal.

Energiskatten sänks på elektrisk kraft som förbrukas av fartyg som ligger i hamn, så kallad landström. Fartygen använder oftast en hjälpmotor som drivs med olja för sin elförsörjning. Syftet är att fartygen i stället ska använda landström. Det kan leda till minskade utsläpp och minskat buller.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-05
4

Beslut

Beslut: 2010-05-05
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med den ändringen att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen får följande lydelse: "1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.",
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
3. lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:144.