Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2016

Beslut

Ja till nya straffregler för att förhindra organiserad brottslighet (JuU16)

Det ska i större utsträckning bli möjligt att straffa någon för ett brott som inte blivit fullbordat. Det rör sig om försök att begå ett brott men också om att förbereda ett brott genom att till exempel skaffa hjälpmedel eller uppmana någon att begå brottet. Den nya kriminaliseringen gäller flera brott, exempelvis grovt olaga hot, grovt vapenbrott och grov utpressning. Det ska också bli möjligt att i fler fall döma till fängelse i mer än två år när någon utfört denna typ av brott.

Med dagens regelverk är det svårt att straffa ledande personer som är inblandade i brott som begås i organiserade sammanhang. Riksdagen håller med regeringen om att lagen bör ändras så att ledande personer kan straffas om de inte försökt att förhindra att brott begås. Det får dock inte ha varit farligt för personen eller dennes närstående att förhindra brottet.

Riksdagen sa ja till alla de förslag som regeringen lämnat om bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-12
Justering: 2016-04-28
Trycklov: 2016-04-28
Reservationer 6
Betänkande 2015/16:JuU16

Ja till nya straffregler för att förhindra organiserad brottslighet (JuU16)

Det ska i större utsträckning bli möjligt att straffa någon för ett brott som inte blivit fullbordat. Det rör sig om försök att begå ett brott men också om att förbereda ett brott genom att till exempel skaffa hjälpmedel eller uppmana någon att begå brottet. Den nya kriminaliseringen gäller flera brott, exempelvis grovt olaga hot, grovt vapenbrott och grov utpressning. Det ska också bli möjligt att i fler fall döma till fängelse i mer än två år när någon utfört denna typ av brott.

Med dagens regelverk är det svårt att straffa ledande personer som är inblandade i brott som begås i organiserade sammanhang. Justitieutskottet håller med regeringen om att lagen bör ändras så att ledande personer kan straffas om de inte försökt att förhindra att brott begås. Det får dock inte ha varit farligt för personen eller dennes närstående att förhindra brottet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till alla de förslag som regeringen lämnat om bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-11
Debatt i kammaren: 2016-05-12
4

Beslut

Beslut: 2016-05-18
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i rättegångsbalken,
4. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
5. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
6. lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
7. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
8. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
9. lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:113 punkterna 1-9.

2. Ytterligare kriminalisering av förstadier till brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L) och

2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 77 0 0 7
SD 0 0 39 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 253 16 39 41


3. Höjning av straffskalorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 77 0 0 7
SD 0 39 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 269 39 0 41


4. Kompletterande förslag rörande underlåtenhetsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 3-5.

Reservation 4 (SD)

5. Komplettering och förtydligande rörande begreppet vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 6.

Reservation 5 (SD)

6. Kvalifikationsgrunder för övergrepp i rättssak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3336 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 6 (SD)