Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU39

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2022

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2022

Utskottets förslag

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen (JuU39)

Svenska lagar ändras för att ge brottsbekämpande myndigheter utökad tillgång till finansiell information och finansiell analys. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att en ny lag om finansiell information i brottsbekämpningen införs och lagändringar om bland annat konto- och värdefackssystem, offentlighet och sekretess. I och med detta anpassas svensk lag till EU-regler om finansiell information i brottsbekämpningen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen (JuU39)

Svenska lagar ändras för att ge brottsbekämpande myndigheter utökad tillgång till finansiell information och finansiell analys. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att en ny lag om finansiell information i brottsbekämpningen införs och lagändringar om bland annat konto- och värdefackssystem, offentlighet och sekretess. I och med detta anpassas svensk lag till EU-regler om finansiell information i brottsbekämpningen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Förslagspunkter

1. Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om finansiell information i brottsbekämpningen,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
4. lag om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
5. lag om ändring i lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
6. lag om ändring i lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem,
7. lag om ändring i lagen (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:127 punkterna 1-7.