Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2008

Beslut

Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom (MJU7)

Det finns hos Fiskeriverket och länsstyrelsen befattningshavare som har till uppgift att övervaka hur bestämmelser om fiske efterlevs. Det har uppstått en osäkerhet om fiskelagen ger stöd för befattningshavarna att ta fisk och annan egendom i beslag. Fiskelagen ändras därför så att det uttryckligen står att det är så. Lagändringen börjar gälla den 1 februari 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-18
Justering: 2008-11-27
Betänkande publicerat: 2008-12-01
Trycklov: 2008-12-01
Reservationer 1
bet 2008/09:MJU7

Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom (MJU7)

Det finns hos Fiskeriverket och länsstyrelsen befattningshavare som har till uppgift att övervaka hur bestämmelser om fiske efterlevs. Det har uppstått en osäkerhet om fiskelagen ger stöd för befattningshavarna att ta fisk och annan egendom i beslag. Fiskelagen ändras därför så att det uttryckligen står att det är så. Lagändringen börjar gälla den 1 februari 2009. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-08
4

Beslut

Beslut: 2008-12-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:58.

2. Effektivt kontrollsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ1.

Reservation 1 (mp)