Begränsning av rätten till avdrag förkapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhetpå delägarrätter och på andelar i svenska ochutländska handelsbolag

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2002

Beslut

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas (SkU25)

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas i avvaktan på nya skatteregler för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det blir därmed begränsade möjligheter att i inkomstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i handelsbolag samt på andelar i utländska delägarbeskattade företag. Syftet är att motverka att nuvarande regler utnyttjas för skatteplanering. Huvuddelen av lagändringarna ska gälla retroaktivt fr.o.m. den 7 december 2001.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas (SkU25)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att begränsa avdragsrätten för kapitalförluster i avvaktan på nya skatteregler för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det blir därmed begränsade möjligheter att i inkomstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i handelsbolag samt på andelar i utländska delägarbeskattade företag. Syftet med förslagen är att motverka att nuvarande regler utnyttjas för skatteplanering. Huvuddelen av lagändringarna föreslås gälla retroaktivt fr.o.m. den 7 december 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.