Begreppet beskattningsbar person – en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Svenska momsregler EU-anpassas (SkU24)

Mervärdesskattelagen anpassas till ett EU-direktiv. Det innebär bland annat att begreppet "yrkesmässig verksamhet" ersätts av begreppen "beskattningsbar person" och "ekonomisk verksamhet". Begreppen "företagare" och "näringsidkare" slopas också. Även de särskilda bestämmelserna om yrkesmässighet vid vissa omsättningar från fastigheter tas bort.

Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-18
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-08
Trycklov: 2013-05-08
bet 2012/13:SkU24

Svenska momsregler EU-anpassas (SkU24)

Mervärdesskattelagen ska anpassas till ett EU-direktiv. Det innebär bland annat att begreppet "yrkesmässig verksamhet" ersätts av begreppen "beskattningsbar person" och "ekonomisk verksamhet". Begreppen "företagare" och "näringsidkare" slopas också. Även de särskilda bestämmelserna om yrkesmässighet vid vissa omsättningar från fastigheter tas bort.

Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2013. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
3. lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster,
4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:124 punkterna 1-4.