Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2019

Beslut

Ja till modernare regler om personuppgifter och vägtrafik (TU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att inrätta två nya lagar om personuppgiftsbehandling och fordonsregistrering på vägtrafikområdet. De nya lagarna, vägtrafiklagen och lagen om fordons registrering och användning, ersätter lagen om vägtrafikregister.

Lagförslagen syftar till att modernisera den nuvarande registerlagstiftningen inom vägtrafikområdet och att anpassa den till EU:s dataskyddsförordning. Vägtrafiklagen har i uppgift att reglera personuppgiftsbehandling när det gäller fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn. Lagen om fordons registrering och användning kommer att reglera förutsättningarna för ett fordons registrering och användning.

Riksdagen anser att regeringens lagförslag är väl avvägda och att de bland annat kan bidra till att regelverket blir tydligare och mer överskådligt. De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar börjar gälla den 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-14
Trycklov: 2019-05-21
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:TU12

Ja till modernare regler om personuppgifter och vägtrafik (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att inrätta två nya lagar om personuppgiftsbehandling och fordonsregistrering på vägtrafikområdet. De nya lagarna, vägtrafiklagen och lagen om fordons registrering och användning, ersätter lagen om vägtrafikregister.

Lagförslagen syftar till att modernisera den nuvarande registerlagstiftningen inom vägtrafikområdet och att anpassa den till EU:s dataskyddsförordning. Vägtrafiklagen har i uppgift att reglera personuppgiftsbehandling när det gäller fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn. Lagen om fordons registrering och användning kommer att reglera förutsättningarna för ett fordons registrering och användning.

Utskottet anser att regeringens lagförslag är väl avvägda och att de bland annat kan bidra till att regelverket blir tydligare och mer överskådligt. De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar föreslås börja gälla den 1 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. vägtrafikdatalag
2. lag om fordons registrering och användning
3. lag om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister
4. lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
5. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
6. lag om ändring i fordonslagen (2002:574)
7. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
8. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)
9. lag om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
10. lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
11. lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
12. lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
13. lag om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:33 punkterna 1-13.

2. Internationellt informationsutbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3015 av Thomas Morell m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 64 0 0 6
SD 0 61 0 1
C 30 0 0 1
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 19 0 0 0
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 271 61 0 17