Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 2019

Beslut

Ändrade regler för behandling av personuppgifter vid oredlighet i forskning (UbU5)

Regeringen har föreslagit ändringar i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, som börjar gälla den 1 januari 2020. Lagen behöver kompletteras med bestämmelser om dataskydd. Syftet är att göra det möjligt att behandla personuppgifter vid hanteringen av oredlighet i forskning. Förslaget innehåller bestämmelser om hur känsliga personuppgifter ska behandlas, skyddsåtgärder och undantag från de rättigheter som registrerade har i EU:s dataskyddsförordning.

De nya reglerna börjar gälla samtidigt som lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning börjar gälla, det vill säga den 1 januari 2020. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-17
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-15
bet 2019/20:UbU5

Ändrade regler för behandling av personuppgifter vid oredlighet i forskning (UbU5)

Regeringen har föreslagit ändringar i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, som börjar gälla den 1 januari 2020. Lagen behöver kompletteras med bestämmelser om dataskydd. Syftet är att göra det möjligt att behandla personuppgifter vid hanteringen av oredlighet i forskning. Förslaget innehåller bestämmelser om hur känsliga personuppgifter ska behandlas, skyddsåtgärder och undantag från de rättigheter som registrerade har i EU:s dataskyddsförordning.

De nya reglerna ska börja gälla samtidigt som lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning börjar gälla, det vill säga den 1 januari 2020. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-20
Debatt i kammaren: 2019-11-21
4

Beslut

Beslut: 2019-11-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning,
2. utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2018/19:162 punkt 165.2 och 2019/20:7 punkterna 1 och 2.