Behandlingen av riksdagens skrivelser

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 november 2020

Beslut

Två redogörelser om riksdagens skrivelser har behandlats (KU2)

Regeringen har i en skrivelse redogjort för hur den har behandlat riksdagens skrivelser under 2019. Riksdagen har granskat regeringens redogörelse och konstaterar att den har förbättrats och sedan flera år ger en korrekt bild av riksdagens skrivelser till regeringen.

Bland annat redogör regeringen för åtgärder till följd av uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som riksdagen riktar till regeringen. Inom KU:s område redovisar regeringen 13 av dem som slutbehandlade. Tillkännagivandet om försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post kan utskottet se som slutbehandlat men inte som tillgodosett.

Riksdagen uppmärksammar att det är viktigt att regeringen skyndsamt behandlar tillkännagivandena. Om tidsåtgången är rimlig eller inte bör bedömas med hänsyn till innehållet i tillkännagivandet och till den beredning som behöver göras av regeringen.

Riksdagsstyrelsen har också lämnat en redogörelse över hur riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen har behandlats under 2019.

Riksdagen lade regeringens skrivelse och riksdagsstyrelsens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-22
Justering: 2020-11-03
Trycklov: 2020-11-06
Betänkande 2020/21:KU2

Alla beredningar i utskottet

2020-10-22, 2020-10-13, 2020-09-24, 2020-09-10, 2020-03-24, 2020-03-12

Två redogörelser om riksdagens skrivelser har behandlats (KU2)

Regeringen har i en skrivelse redogjort för hur den har behandlat riksdagens skrivelser under 2019. Konstitutionsutskottet, KU, har granskat regeringens redogörelse och konstaterar att den har förbättrats och sedan flera år ger en korrekt bild av riksdagens skrivelser till regeringen.

Bland annat redogör regeringen för åtgärder till följd av uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som riksdagen riktar till regeringen. Inom KU:s område redovisar regeringen 13 av dem som slutbehandlade. Tillkännagivandet om försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post kan utskottet se som slutbehandlat men inte som tillgodosett.

Flera andra utskott uppmärksammar att det är viktigt att regeringen skyndsamt behandlar tillkännagivandena. Även KU instämmer i det. Om tidsåtgången är rimlig eller inte bör bedömas med hänsyn till innehållet i tillkännagivandet och till den beredning som behöver göras av regeringen.

Riksdagsstyrelsen har också lämnat en redogörelse över hur riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen har behandlats under 2019.

Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att lägga regeringens skrivelse och riksdagsstyrelsens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-10
Debatt i kammaren: 2020-11-11
4

Beslut

Beslut: 2020-11-11
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagens skrivelser till regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:75 till handlingarna.

2. Riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2019/20:RS4 till handlingarna.