Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Behandlingen av riksdagens skrivelser

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU21

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 15 juni 2021

Utskottets förslag

Två redogörelser om riksdagens skrivelser har behandlats (KU21)

Regeringen har i en skrivelse redogjort för hur den har behandlat riksdagens skrivelser under 2020. Konstitutionsutskottet, KU, ser positivt på att regeringen sedan flera år tillbaka ger en mer utförlig redovisning av vilka åtgärder som regeringen har vidtagit efter riksdagens beslut.

Regeringen redovisar att sex uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, är slutbehandlade inom KU:s område. Samma bedömning gör utskottet. KU tar inte ställning till regeringens redovisning när det gäller tillkännagivanden på andra utskotts områden.

KU anser att det är viktigt att regeringen är utförlig i sina redogörelser för vidtagna, pågående och planerade åtgärder med anledning av tillkännagivandena. Utskottet betonar igen att det är viktigt att regeringen behandlar riksdagens skrivelser skyndsamt.

Riksdagsstyrelsen har också lämnat en redogörelse för hur riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen har behandlats.

Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att lägga regeringens skrivelse och riksdagsstyrelsens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-06-01, 2021-05-25, 2021-05-06, 2021-04-29, 2021-03-23

Två redogörelser om riksdagens skrivelser har behandlats (KU21)

Regeringen har i en skrivelse redogjort för hur den har behandlat riksdagens skrivelser under 2020. Konstitutionsutskottet, KU, ser positivt på att regeringen sedan flera år tillbaka ger en mer utförlig redovisning av vilka åtgärder som regeringen har vidtagit efter riksdagens beslut.

Regeringen redovisar att sex uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, är slutbehandlade inom KU:s område. Samma bedömning gör utskottet. KU tar inte ställning till regeringens redovisning när det gäller tillkännagivanden på andra utskotts områden.

KU anser att det är viktigt att regeringen är utförlig i sina redogörelser för vidtagna, pågående och planerade åtgärder med anledning av tillkännagivandena. Utskottet betonar igen att det är viktigt att regeringen behandlar riksdagens skrivelser skyndsamt.

Riksdagsstyrelsen har också lämnat en redogörelse för hur riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen har behandlats.

Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att lägga regeringens skrivelse och riksdagsstyrelsens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

Förslagspunkter

1. Riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:75 till handlingarna.

2. Riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2020/21:RS4 till handlingarna.