Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

EU:s verksamhet under 2013 (UU10)

Regeringen har lämnat en skrivelse om EU:s verksamhet under 2013. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med andra länder, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens olika institutioner. I sin behandling av skrivelsen har utrikesutskottet valt att särskilt uppmärksamma nio teman: utvidgningsprocessen, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, miljö- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen som rör den svenska kollektivavtalsmodellen. Löneförhållanden i Sverige bör inte regleras genom beslut på EU-nivå. Reglerna som omger de svenska kollektivavtalen måste bli starkare, anser riksdagen. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om samarbetet inom EU.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår motionerna. Skrivelse 2013/14:115 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 28 under punkten 13, i övrigt utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-04-03, 2014-04-10, 2014-04-15

EU:s verksamhet under 2013 (UU10)

Regeringen har lämnat en skrivelse om EU:s verksamhet under 2013. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med andra länder, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens olika institutioner. I sin behandling av skrivelsen har utrikesutskottet valt att särskilt uppmärksamma nio teman: utvidgningsprocessen, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, miljö- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen. Dessutom föreslår utskottet att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om samarbetet inom EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.