Beskattning av säkerhetsreserv

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Nya regler för beskattning av säkerhetsreserv (SkU8)

Idag saknas tydliga regler för försäkringsföretags så kallade säkerhetsreserv, som ska täcka förluster som beror på slump eller andra förhållanden som är svåra att bedöma. Men nu införs regler om när säkerhetsreserven ska tas upp till beskattning. Säkerhetsreserven ska tas upp om

 • företaget slutar med att bedriva försäkringsrörelse
 • skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör
 • näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal med ett land utanför EES-området
 • företaget upplöses
 • företaget försätts i konkurs.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016 och används första gången det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-10
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-11-26
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:SkU8

Alla beredningar i utskottet

2015-11-10

Nya regler för beskattning av säkerhetsreserv (SkU8)

Idag saknas tydliga regler för försäkringsföretags så kallade säkerhetsreserv, som ska täcka förluster som beror på slump eller andra förhållanden som är svåra att bedöma. Men nu införs regler om när säkerhetsreserven ska tas upp till beskattning. Säkerhetsreserven ska tas upp om

 • företaget slutar med att bedriva försäkringsrörelse
 • skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör
 • näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal med ett land utanför EES-området
 • företaget upplöses
 • företaget försätts i konkurs.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016 och används första gången det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-02
Debatt i kammaren: 2015-12-03
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Beskattning av säkerhetsreserv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:15.

2. Tillkännagivande med anledning av förslaget om beskattning av säkerhetsreserv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3257 av Olle Felten m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 1 33 0 14
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 248 33 0 68