Beslutsunderlag för investeringar i vägar och järnvägar

Trafikutskottets betänkande 2000/01:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2001

Beslut

Bättre beslutsunderlag för investeringar i vägar och järnvägar (TU16)

Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, regeringen i uppdrag bl.a. att vidta åtgärder för att förbättra beslutsunderlaget för investeringar i vägar och järnvägar. Det krävs bl.a. en bättre analys och motivering av olika finansieringsbeslut, uppföljning och utvärdering av genomförda investeringar och en årlig redovisning av statens samtliga finansiella åtaganden. Det samhällsekonomiska beslutsunderlaget bör utvecklas såväl för investeringar som finansieras med anslag som med alternativa finansieringsformer. Regeringen bör vidare ta initiativ till en översyn av planeringsprocessen. Översynen bör ta sikte på att valet av investeringsprojekt ska baseras på samhällsekonomiska bedömningar med utgångspunkt i de transportpolitiska målen och att samtliga väg- och järnvägsinvesteringar som helt eller delvis finansieras med statliga medel ska prövas inbördes oavsett finansieringsform. Det politiska inflytandet över planeringsprocessen bör inte minska.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till förslaget. Delvis bifall till motionerna 2000/01:T8, T9 och T10 yrkande 1. Avslag på motion 2000/01:T10 yrkande 2.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-04-24
Justering: 2001-05-29
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:TU16

Bättre beslutsunderlag för investeringar i vägar och järnvägar (TU16)

Trafikutskottet föreslår, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, att riksdagen ger regeringen i uppdrag bl.a. att vidta åtgärder för att förbättra beslutsunderlaget för investeringar i vägar och järnvägar. Det krävs bl.a. en bättre analys och motivering av olika finansieringsbeslut, uppföljning och utvärdering av genomförda investeringar och en årlig redovisning av statens samtliga finansiella åtaganden. Det samhällsekonomiska beslutsunderlaget bör utvecklas såväl för investeringar som finansieras med anslag som med alternativa finansieringsformer. Regeringen bör vidare ta initiativ till en översyn av planeringsprocessen. Översynen bör ta sikte på att valet av investeringsprojekt ska baseras på samhällsekonomiska bedömningar med utgångspunkt i de transportpolitiska målen och att samtliga väg- och järnvägsinvesteringar som helt eller delvis finansieras med statliga medel ska prövas inbördes oavsett finansieringsform. Det politiska inflytandet över planeringsprocessen bör inte minska.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-06-13
4

Beslut

Beslut: 2001-06-14

Protokoll med beslut