Betaltjänster

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2010

Beslut

Ny lag om betaltjänster (FiU30)

En ny lag om betaltjänster börjar gälla den 1 augusti 2010. Lagen handlar till stor del om regler om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom EES i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor. Dessutom finns regler för betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Lagen innehåller bland annat bestämmelser som behövs för att genomföra ett EU-direktiv. Syftet är att betalningar inom EES-området ska göras lika enkla, effektiva och säkra som nationella betalningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-06-03
Justering: 2010-06-15
Betänkande publicerat: 2010-06-15
Trycklov: 2010-06-15
Betänkande 2009/10:FiU30

Ny lag om betaltjänster (FiU30)

En ny lag om betaltjänster börjar gälla den 1 augusti 2010. Lagen handlar till stor del om regler om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom EES i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor. Dessutom finns regler för betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Lagen innehåller bland annat bestämmelser som behövs för att genomföra ett EU-direktiv. Syftet är att betalningar inom EES-området ska göras lika enkla, effektiva och säkra som nationella betalningar. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-21
4

Beslut

Beslut: 2010-06-22
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. lag om betaltjänster, i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 2 och med de ändringarna att a) i 4 kap. 10 § 25 ska "fjärde stycket" ändras till "tredje stycket" b) 8 kap. 21 § andra stycket ska ha följande lydelse. "Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag som tillhandahåller betaltjänster från en filial eller genom ett ombud enligt 3 kap. 26 § att göra rättelse om dess verksamhet med betaltjänster i Sverige inte bedrivs i enlighet med 4 och 5 kap." och c) i övergångsbestämmelserna p. 7 första meningen ska hänvisning ske till 5 kap. 18 § i stället för 5 kap. 19 §,
2. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
3. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
4. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
5. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-institut och värdepappersbolag,
6. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
7. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
8. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-rörelse,
9. lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
10. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
11. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
12. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med den ändringen att i 2 kap. 14 § ska ordet "anges" i första raden bytas ut mot "avses".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:220 i denna del.

2. Lag om betaltjänster, delegering av myndighetsutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar, i den ordning som anges i 10 kap 5 § regeringsformen om kvalificerad majoritet,
8 kap. 4 § tredje stycket regeringens förslag till lag om betaltjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:220 i denna del.

3. Minskad användning av kontanter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi242 av Hans Olsson (s) yrkande 1.