Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m.

Utbildningsutskottets bet 2010/11:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2010

Beslut

Betyg från årskurs 6 i grundskolan (UbU3)

Betyg kommer att införas från årskurs 6. Beslutet innebär i huvudsak att: Elever i grundskolan och sameskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Det samma gäller grundsärskolan, när betyg sätts. I specialskolan sätts betyg från höstterminen i årskurs 7. I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i grundskolan och från höstterminen årskurs 8 i specialskolan. Rektorn får bestämma om det ska sättas ett sammanfattande betyg för samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (SO och NO) i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och i årskurs 7 i specialskolan. Riksdagen har sedan tidigare beslutat om den nya sexgradiga betygsskalan. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat. Om elever har så hög frånvaro i ett ämne att deras insats inte kan bedömas ska detta markeras med ett streck. Betyget F ska inte användas i särskolan. Nationella kunskapskrav ska finnas för betygsstegen A, C och E. Riksdagen säger ja till regeringens förslag. Men riksdagen vill att det utarbetas en tydlig handledning om hur skolorna ska använda betygsstegen B och D. Utformningen av kunskapskraven bör också utvärderas av regeringen två år efter att den nya betygsskalan trätt i kraft. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med en redovisning av utvärderingen. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första gången på utbildningar som startar höstterminen 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna. Tillkännagivande om att det bör utarbetas en tydlig handledning om hur skolorna ska använda betygsstegen B och D. Utformningen av kunskapskraven bör också utvärderas av regeringen 2 år efter att den nya betygsskalan trätt i kraft.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-02
Justering: 2010-11-30
Betänkande publicerat: 2010-12-10
Trycklov: 2010-12-10
Reservationer 6
bet 2010/11:UbU3

Betyg från årskurs 6 i grundskolan (UbU3)

Regeringen vill att betyg införs från årskurs 6. Förslaget innebär i huvudsak att:

 • Elever i grundskolan och sameskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Det samma gäller grundsärskolan, när betyg sätts.

 • I specialskolan sätts betyg från höstterminen i årskurs 7.
 • I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i grundskolan och från höstterminen årskurs 8 i specialskolan.
 • Rektorn får bestämma om det ska sättas ett sammanfattande betyg för samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (SO och NO) i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och i årskurs 7 i specialskolan.
 • Riksdagen har sedan tidigare beslutat om den nya sexgradiga betygsskalan. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat. Om elever har så hög frånvaro i ett ämne att deras insats inte kan bedömas ska detta markeras med ett streck. Betyget F ska inte användas i särskolan. Nationella kunskapskrav ska finnas för betygsstegen A, C och E.

  Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Men utskottet vill att det utarbetas en tydlig handledning om hur skolorna ska använda betygsstegen B och D. Utformningen av kunskapskraven bör också utvärderas av regeringen två år efter att den nya betygsskalan trätt i kraft. Utskottet vill att regeringen sedan återkommer till riksdagen med en redovisning av utvärderingen.

  Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första gången på utbildningar som startar höstterminen 2012.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2010-12-20
  4

  Beslut

  Beslut: 2010-12-21
  6 förslagspunkter, 1 acklamation, 5 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2010

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Betyg från årskurs 6

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) såvitt avser 10 kap. 16 §, 11 kap. 19 § och 13 kap. 17 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:219 i denna del och avslår motionerna 2010/11:Ub1 yrkande 1 och 2010/11:Ub2 yrkande 1.

  Reservation 1 (S, MP, V)
  Reservation 2 (SD)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S199012
  M99008
  MP02302
  FP21003
  C21002
  SD20000
  V01702
  KD18001
  Totalt180139030

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  2. Sammanfattande betyg

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) såvitt avser 10 kap. 15 §, 12 kap. 15 § samt 13 kap. 16 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:219 i denna del och avslår motion 2010/11:Ub1 yrkande 2.

  Reservation 3 (SD)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000111
  M99008
  MP23002
  FP21003
  C21002
  SD02000
  V17002
  KD18001
  Totalt29920129

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  3. Nationella kunskapskrav

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en tydlig handledning om hur skolorna ska använda betygsstegen B och D samt om en utvärdering av den nya betygsskalan.
  Därmed avslår riksdagen motion 2010/11:Ub2 yrkande 4.

  Reservation 4 (MP, SD, V)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, SD, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S992011
  M99008
  MP02302
  FP21003
  C21002
  SD02000
  V01702
  KD18001
  Totalt25862029

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  4. Skriftliga omdömen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub2 yrkande 2.

  Reservation 5 (S, MP, V)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S299011
  M99008
  MP02302
  FP21003
  C21002
  SD20000
  V01702
  KD18001
  Totalt181139029

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  5. Omprövning av betyg

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub2 yrkande 3, 2010/11:Ub289 och 2010/11:Ub380.

  Reservation 6 (S, MP, V)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0101011
  M99008
  MP02302
  FP21003
  C20003
  SD20000
  V01702
  KD18001
  Totalt178141030

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  6. Lagförslaget i övrigt

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 1 och 2 och beslutar dels om en sådan ändring i skollagen (2010:800) att 3 kap. 13 § och 13 kap. 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, dels om en sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) som föranleds av detta.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:219 i denna del.