Bildande av ett familjemedicinskt institut m.m.

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 januari 2002

Beslut

Familjemedicinskt institut bildas (SoU5)

Riksdagen beslutade att ett familjemedicinskt institut ska bildas. Syftet är att genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning utveckla den primärvård som finansieras av landstinget och kommunerna. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att verksamhetens inriktning bör utvidgas till att gälla även folkhälsoaspekter. Vidare gav riksdagen regeringen i uppdrag att se över språkutbildningen för utländsk vårdpersonal. Detta i enlighet med ett förslag från Riksdagens revisorer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 29 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-12-12
Justering: 2002-01-17
Trycklov: 2002-01-23
Reservationer 11
Betänkande 2001/02:SOU5

Familjemedicinskt institut bildas (SoU5)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att bilda ett familjemedicinskt institut. Syftet är att genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning utveckla den primärvård som finansieras av landstinget och kommunerna. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att verksamhetens inriktning bör utvidgas till att gälla även folkhälsoaspekter. Vidare föreslås att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över språkutbildningen för utländsk vårdpersonal. Detta i enlighet med ett förslag från Riksdagens revisorer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-01-30
4

Beslut

Beslut: 2002-01-30
14 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bildande av ett familjemedicinskt institut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att ett familjemedicinskt institut skall bildas enligt avsnitt 4 i propositionen. Riksdagen avslår därmed motionerna 2001/02:So7 och 2001/02:So10.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m0000
c17001
fp15001
kd39003
v38005
mp13003
-1100
Totalt24573031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Institutets roll och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels godkänner regeringens förslag om det familjemedicinska institutets roll och inriktning enligt avsnitt 4 i propositionen, dels tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2001/02:So8 yrkande 2 och 2001/02: So11 yrkande 1.

3. Fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So347 yrkande 3, 2001/02:So380, 2001/02:So503 yrkande 3 och 2001/02:So566 yrkande 6.

Reservation 2 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m241479
c01701
fp14011
kd03903
v38005
mp13003
-2000
Totalt213574831

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kvalitetsarbete och metodutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So264 yrkande 2, 2001/02:So364 yrkande 2, 2001/02:So479, 2001/02:So488 yrkandena 1 och 2, 2001/02: So549, 2001/02:So598 och 2001/02:Kr416 yrkande 3.

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (kd)

5. Kvalitetsregister

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So303 yrkande 8.

Reservation 5 (c)

6. Delegering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So554.

7. Vård av äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So3 yrkande 16, 2001/02:So212 yrkande 2, 2001/02:So362 yrkande 2, 2001/02:So402, 2001/02:So610 yrkandena 3, 4 och 7, 2001/02:So613 yrkande 8, 2001/02:So628 yrkande 9 och 2001/02:So630 yrkande 9.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m00729
c17001
fp00151
kd13803
v38005
mp13003
-0110
Totalt191398831

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Specialistläkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So610 yrkandena 5, 6 och 8.

9. Äldres läkemedelsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So362 yrkande 1.

10. Institutets namn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So8 yrkande 1.

Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m241479
c17001
fp15001
kd38103
v13705
mp01303
-2000
Totalt218524732

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Institutets placering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So8 yrkande 3, 2001/02:So9 och 2001/02:So11 yrkande 2.

Reservation 10 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m1805310
c01701
fp13201
kd23505
v03805
mp01303
-2000
Totalt1571055334

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Institutets verksamhetsform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om institutets verksamhetsform enligt avsnitt 4 i propositionen.

13. Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de av utskottet i bilaga 3 framlagda förslagen till dels lag om ändring i lagen (2001:1149) om ändring i sekretesslagen (1980:100), dels lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

14. Riksdagens revisorers förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en översyn av utformningen, lokaliseringen och dimensioneringen av språkutbildningen för utländsk vårdpersonal. Riksdagen bifaller därmed Riksdagens revisorers förslag (punkt 4) samt motion 2000/01:Ub40 yrkande 4. Riksdagen avslår motionerna 2001/02:So303 yrkande 31, 2001/02:So527, 2001/02:So628 yrkande 4 i denna del och 2000/01:Ub38 yrkande 4.

Reservation 11 (c)