Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten

Trafikutskottets betänkande 2000/01:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2001

Beslut

Tillkännagivanden om Bilprovningen, flygande inspektioner och fordonskontrollen (TU14)

Riksdagen gjorde, med anledning av Riksdagens revisorers förslag om Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten, fyra tillkännagivanden till regeringen med följande innebörd: 1) Tyngdpunkten i Bilprovningens effektivitetsmätningar bör ligga på jämförelser mellan Bilprovningens stationer. Regeringen har tidigare uttalat att Bilprovningen också bör göra internationella effektivitetsjämförelser, men sådana jämförelser har visat sig mindre meningsfulla. Vidare bör Regeringen klarlägga Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (SWEDAC) tillsynsansvar för Bilprovningen. 2) Vad gäller avgränsningen av Bilprovningens konkurrensutsatta verksamhet bör Bilprovningens underlag för kostnadsfördelning och prissättning förbättras. 3) Regeringen bör se över hur ägarstyrningen i AB Svensk Bilprovning kan utvecklas, bl.a. vad gäller avgiftssättning och utdelningspolicy. 4) Regeringen bör närmare analysera varför polisens fordonskontroller på väg, de s.k. flygande inspektionerna, inte utförts i den omfattning som var tänkt och varför utfallet av de flygande inspektionerna skiljer sig stort mellan olika län. Regeringen bör också se över behovet av en förstärkt samordning av de flygande inspektionerna. Vidare bör regeringen undersöka möjligheterna till glesare periodiska fordonsbesiktningar, eftersom en mycket liten andel av trafikolyckorna inträffar pga. fordonsfel.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till förslaget. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Tillkännagivanden om Bilprovningen, flygande inspektioner och fordonskontrollen (TU14)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen, med anledning av Riksdagens revisorers förslag om Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten, gör fyra tillkännagivanden till regeringen med följande innebörd: 1) Tyngdpunkten i Bilprovningens effektivitetsmätningar bör ligga på jämförelser mellan Bilprovningens stationer. Regeringen har tidigare uttalat att Bilprovningen också bör göra internationella effektivitetsjämförelser, men sådana jämförelser har visat sig mindre meningsfulla. Vidare bör Regeringen klarlägga Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (SWEDAC) tillsynsansvar för Bilprovningen. 2) Vad gäller avgränsningen av Bilprovningens konkurrensutsatta verksamhet bör Bilprovningens underlag för kostnadsfördelning och prissättning förbättras. 3) Regeringen bör se över hur ägarstyrningen i AB Svensk Bilprovning kan utvecklas, bl.a. vad gäller avgiftssättning och utdelningspolicy. 4) Regeringen bör närmare analysera varför polisens fordonskontroller på väg, de s.k. flygande inspektionerna, inte utförts i den omfattning som var tänkt och varför utfallet av de flygande inspektionerna skiljer sig stort mellan olika län. Regeringen bör också se över behovet av en förstärkt samordning av de flygande inspektionerna. Vidare bör regeringen undersöka möjligheterna till glesare periodiska fordonsbesiktningar, eftersom en mycket liten andel av trafikolyckorna inträffar pga. fordonsfel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.