Blankning

Finansutskottets bet 2012/13:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2012

Beslut

Finansinspektionen ska kunna förbjuda blankning (FiU13)

Finansinspektionen får möjligheter att förbjuda eller begränsa blankning eller korta positioner i aktier eller statspapper. Den möjligheten ska gälla vid ogynnsamma händelser eller en utveckling som utgör ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten eller marknadsförtroendet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013 och innebär en anpassning till EU:s blankningsförordning. Syftet med förordningen är att öka transparensen för korta positioner i finansiella instrument. Reglerna ska bidra till att minska stabilitetsrisker och upprätthålla tilliten till marknaden.

Blankning, eller korta positioner, innebär att man säljer aktier, statspapper eller andra värdepapper som man inte äger vid försäljningen. Vid äkta blankning har man lånat värdepapperen av en annan part före försäljningen. Vid så kallad naken blankning säljer man värdepapperen utan att ha lånat dem före försäljningen. Blankning innebär att man kan tjäna pengar på en nedåtgående marknad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-10-25
Betänkande publicerat: 2012-10-25
Trycklov: 2012-10-25
bet 2012/13:FiU13

Finansinspektionen ska kunna förbjuda blankning (FiU13)

Finansinspektionen får möjligheter att förbjuda eller begränsa blankning eller korta positioner i aktier eller statspapper. Den möjligheten ska gälla vid ogynnsamma händelser eller en utveckling som utgör ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten eller marknadsförtroendet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013 och innebär en anpassning till EU:s blankningsförordning. Syftet med förordningen är att öka transparensen för korta positioner i finansiella instrument. Reglerna ska bidra till att minska stabilitetsrisker och upprätthålla tilliten till marknaden. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Blankning, eller korta positioner, innebär att man säljer aktier, statspapper eller andra värdepapper som man inte äger vid försäljningen. Vid äkta blankning har man lånat värdepapperen av en annan part före försäljningen. Vid så kallad naken blankning säljer man värdepapperen utan att ha lånat dem före försäljningen. Blankning innebär att man kan tjäna pengar på en nedåtgående marknad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-07
4

Beslut

Beslut: 2012-11-07
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:175 punkterna 1 och 2.

2. Förbud mot naken blankning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Fi298 yrkande 2.