Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 september 2017

Beslut

Utsläpp från drivmedel ska minskas (MJU4)

Leverantörer av vissa drivmedel kommer att behöva minska de växthusgasutsläpp som drivmedlen orsakar. Utsläppen ska minskas med sex procent jämfört med 2010 och minskningen ska ske senast under 2020. Den leverantör som inte når målet ska betala en utsläppsavgift. Förändringen är en anpassning till EU:s lagstiftning.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och att lagändringen börjar gälla den 1 november 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-08-28
Justering: 2017-09-21
Trycklov: 2017-09-22
bet 2017/18:MJU4

Utsläpp från drivmedel ska minskas (MJU4)

Leverantörer av vissa drivmedel kommer att behöva minska de växthusgasutsläpp som drivmedlen orsakar. Utsläppen ska minskas med sex procent jämfört med 2010 och minskningen ska ske senast under 2020. Den leverantör som inte når målet ska betala en utsläppsavgift. Förändringen är en anpassning till EU:s lagstiftning.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till lagändringen och att den börjar gälla den 1 november 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av bränslekvalitetsdirektivets rapporteringskrav och utsläppsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:193.