Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering (AU8)

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Ordet funktionshinder byts ut mot funktionsnedsättning i ett antal lagar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om diskrimineringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2013/14:A11 yrk. 2, 2013/14:A9 yrk. 2 och 2013/14:A10 yrk. 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer 21
Betänkande 2013/14:AU8

Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering (AU8)

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet ska gälla från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Regeringen föreslår också att ordet funktionshinder byts ut mot funktionsnedsättning i ett antal lagar.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med ett undantag. Utskottet vill att företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda också ska omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om diskrimineringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-18
Debatt i kammaren: 2014-06-23
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
38 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 kap. 12 c § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099112
M102005
MP00241
FP22002
C21002
SD18002
V00181
KD15004
Totalt178994329

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 kap. 12 c § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).


Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

2. Undantag för företag med färre än tio arbetstagare i fråga om hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i de delar det avser 2 kap. 13 c §,
b) antar 6 kap. 1 § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) med den ändringen att hänvisningen "13 c," utgår.


Reservation 3 (M, FP, C, KD)

2. Undantag för företag med färre än tio arbetstagare i fråga om hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i de delar det avser 2 kap. 13 c §,
b) antar 6 kap. 1 § i regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) med den ändringen att hänvisningen "13 c," utgår.

Reservation 3 (M, FP, C, KD)

3. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

2. lag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen,

3. lag om ändring i skollagen (2010:800),

4. lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

3. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

2. lag om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen,

3. lag om ändring i skollagen (2010:800),

4. lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.4. Annan modell för skälighetsbedömningen

Utskottets förslag:

Reservation 4 (MP, V)

4. Annan modell för skälighetsbedömningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (MP, V)

5. Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 5 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M102005
MP02500
FP22002
C21002
SD01802
V01801
KD15004
Totalt26061028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen

Utskottets förslag:

Reservation 5 (MP, SD, V)

6. Ekonomiska förutsättningar som en del av skälighetsbedömningen

Utskottets förslag:

Reservation 6 (MP, V)

6. Ekonomiska förutsättningar som en del av skälighetsbedömningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M102005
MP02500
FP22002
C21002
SD18002
V01702
KD15004
Totalt27842029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Undantag för privatpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (V)

7. Undantag för privatpersoner

Utskottets förslag:

Reservation 7 (V)

8. Undantag för bostäder

Utskottets förslag:

Reservation 8 (MP, V)

8. Undantag för bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 8 (MP, V)

9. Andrahandsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M102005
MP02500
FP22002
C21002
SD18002
V01801
KD15004
Totalt27843028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Andrahandsansvar

Utskottets förslag:

Reservation 9 (MP, V)

10. Tillgänglighet för vissa särskilda grupper

Utskottets förslag:

Reservation 10 (MP)

10. Tillgänglighet för vissa särskilda grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 10 (MP)

11. Utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 11 (S, MP, V)

11. Utvärdering

Utskottets förslag:

Reservation 11 (S, MP, V)

12. Likabehandlings- och mångfaldsplaner

Utskottets förslag:

Reservation 12 (MP, V)

12. Likabehandlings- och mångfaldsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 12 (MP, V)

13. Förebyggande arbete mot diskriminering i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 13 (MP)
Reservation 14 (SD)

13. Förebyggande arbete mot diskriminering i övrigt

Utskottets förslag:

Reservation 13 (MP)
Reservation 14 (SD)

14. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

Utskottets förslag:

Reservation 15 (MP, V)
Reservation 16 (SD)

14. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 15 (MP, V)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP00250
FP22002
C21002
SD01802
V00181
KD15004
Totalt259184329

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Obligatoriska kravprofiler vid rekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 17 (V)

15. Obligatoriska kravprofiler vid rekrytering

Utskottets förslag:

Reservation 17 (V)

16. Kritiska analyser vid rekrytering

Utskottets förslag:

Reservation 18 (MP, V)

16. Kritiska analyser vid rekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 18 (MP, V)

17. Förbud mot frågor om planerade barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 19 (S, MP)

17. Förbud mot frågor om planerade barn

Utskottets förslag:

Reservation 19 (S, MP)

18. Diskrimineringsombudsmannen

Utskottets förslag:

Reservation 20 (S)

18. Diskrimineringsombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 20 (S)

19. Diskrimineringsersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 21 (V)

19. Diskrimineringsersättningen

Utskottets förslag:

Reservation 21 (V)