Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till revidering av LULUCF-regelverket

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2021/22:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 oktober 2021

Beslut

Förslag till ändring av EU-lag om växthusgaser från skog och mark har prövats (MJU10)

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ändring av EU:s så kallade LULUCF-förordning, som gäller utsläpp och upptag av koldioxid samt utsläpp av växthusgaserna metan och kväve från användning av mark, skog och biomassa under perioden 2021-2030. Syftet är att sektorn bättre ska bidra till EU:s klimatmål om att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030.

Riksdagen har i ett utlåtande prövat EU-kommissionens förslag utifrån subsidiaritetsprincipen, som säger att beslut ska fattas på den politiska nivå som kan ta det mest effektiva beslutet, så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen anser att kommissionens förslag inte strider mot subsidiaritetsprincipen och lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag till ändring av EU-lag om växthusgaser från skog och mark har prövats (MJU10)

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ändring av EU:s så kallade LULUCF-förordning, som gäller utsläpp och upptag av koldioxid samt utsläpp av växthusgaserna metan och kväve från användning av mark, skog och biomassa under perioden 2021-2030. Syftet är att sektorn bättre ska bidra till EU:s klimatmål om att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030.

Miljö- och jordbruksutskottet har i ett utlåtande prövat EU-kommissionens förslag utifrån subsidiaritetsprincipen, som säger att beslut ska fattas på den politiska nivå som kan ta det mest effektiva beslutet, så nära medborgarna som möjligt. Utskottet anser att kommissionens förslag inte strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.