Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till revidering av LULUCF-regelverket

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2021/22:MJU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 oktober 2021

Nästa händelse: Behandling 28 oktober 2021

Ärendets gång

Förslagspunkter

1. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till revidering av LULUCF-regelverket

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att inte lämna ett motiverat yttrande och lägger utlåtandet till handlingarna.
Reservation 1 (M, SD, KD)