Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2015

Beslut

Brottsbekämpande myndigheter får tillgång till EU:s databas VIS (JuU23)

EU:s gemensamma databas, VIS, har tagits fram för att bland annat förenkla visumhantering och underlätta gränskontroller. I databasen finns personuppgifter, foto och fingeravtryck på den som ansöker om visum. Riksdagen sa ja till regeringens förslag att brottsbekämpande myndigheter ska  få tillgång till uppgifter i VIS, om syftet är att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott samt andra grova brott. Möjlighet att göra en sökning i databasen gäller under vissa begränsade förutsättningar. Polismyndigheten är den centrala enhet som ska hantera myndigheternas förfrågan om sökning i VIS.

Lagändringen innebär att Sveriges regler anpassas till gällande EU-rätt. Ändringar görs bland annat i lagen om internationellt polisiärt samarbete.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-09
Justering: 2015-04-28
Trycklov: 2015-04-29
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:JuU23

Brottsbekämpande myndigheter får tillgång till EU:s databas VIS (JuU23)

EU:s gemensamma databas, VIS, har tagits fram för att bland annat förenkla visumhantering och underlätta gränskontroller. I databasen finns personuppgifter, foto och fingeravtryck på den som ansöker om visum. Brottsbekämpande myndigheter föreslås nu få tillgång till uppgifter i VIS, om syftet är att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott samt andra grova brott. Möjlighet att göra en sökning i databasen gäller under vissa begränsade förutsättningar. Polismyndigheten är den centrala enhet som ska hantera myndigheternas förfrågan om sökning i VIS.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen innebär att Sveriges regler anpassas till gällande EU-rätt. Ändringar görs bland annat i lagen om internationellt polisiärt samarbete.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-05
Debatt i kammaren: 2015-05-06
4

Beslut

Beslut: 2015-05-06
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behöriga myndigheter och villkor för tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 24 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:82 i denna del och avslår motion
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3041 av Linda Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 18 0 0 1
S 95 0 0 18
M 70 0 0 14
SD 42 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 284 20 0 45


2. Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:82 i denna del.


3. Översyn av EU:s dataskyddsreglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3042 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 2 (FP)

4. Årlig redovisning om överföring av uppgifter till tredjeländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3042 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 3 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 95 0 0 18
M 70 0 0 14
SD 42 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 286 17 0 46