Budgetpropositionen för år 1998, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 1997

Beslut

Anslag på kulturområdet (KrU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens budgetförslag på kulturområdet. Beslutet innebar bl.a. att en försöksverksamhet benämnd Forum för världskultur inledsRiksdagen ställde sig bakom regeringens förslag om att sänka bidragsnivån för länsmusiken med ca 25 miljoner kronor för år 1998 och med ytterligare 25 miljoner kronor för år 1999. En omfördelning jämfört med regeringens förslag inom kulturområdet beslutades till förmån för det långsiktiga stödet till arrangerande musikföreningar (bl.a. arrangörer av jazzmusik) och två av de orkestrar som har länsmusikstiftelser som huvudman (Stiftelsen Musik i Kronoberg och Stiftelsen Musik för Örebro län). Regeringen gavs vidare i uppdrag att för budgetåret 1999 beräkna medel för ett ökat bidrag till Folkrörelsernas Konstfrämjande. . På idrottsanslaget gjordes en besparing med 5 miljoner kronor. TV-licensen höjdes med 36 kr till sammanlagt 1572 kr per helår.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

76 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-10-31
Justering: 1997-11-25
Betänkande 1997/98:KrU1

Alla beredningar i utskottet

1997-10-31, 1997-10-30, 1997-10-28, 1997-10-21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-09
4

Beslut

Beslut: 1997-12-09

Protokoll med beslut