CU3

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2007

Beslut

Större friggebod när plan- och bygglagen ändras (CU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna är ett första steg i arbetet med att förenkla och förtydliga reglerna för att underlätta planerings- och byggprocessen för alla berörda. Bland annat ska man få bygga en friggebod på 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Idag går gränsen vid tio kvadratmeter. Andra förslag är att sanktionsavgifterna om man bryter mot bestämmelserna höjs och att miljöorganisationer ska kunna överklaga vissa beslut om detaljplaner. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till av utskottet framlagda lagförslag (initiativärende). Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Större friggebod när plan- och bygglagen ändras (CU3)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Förslagen är ett första steg i arbetet med att förenkla och förtydliga reglerna för att underlätta planerings- och byggprocessen för alla berörda.

Bland annat ska man få bygga en friggebod på 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Idag går gränsen vid tio kvadratmeter. Andra förslag är att sanktionsavgifterna om man bryter mot bestämmelserna höjs och att miljöorganisationer ska kunna överklaga vissa beslut om detaljplaner.

Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 januari 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.