Dammsäkerhet

Försvarsutskottets bet 2013/14:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2014

Beslut

Nya regler för dammsäkerhet (FöU8)

Arbetet med dammsäkerhet och tillsynen av dammar ska förbättras. Damminnehavare måste göra konsekvensutredningar och länsstyrelserna ska dela in dammarna i dammsäkerhetsklasser baserat på dessa utredningar. Regeringen får möjlighet att införa föreskrifter för damminnehavarnas egenkontroll och rapportering. Den som är skyldig att underhålla en damm i någon av de säkerhetsklasser som föreslås ska betala en årlig avgift, och regeringen får möjlighet att använda avgifterna till tillsynen av dammsäkerheten.

De nya bestämmelserna gäller från den 1 juli 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-01-28
Justering: 2014-02-04
Betänkande publicerat: 2014-02-10
Trycklov: 2014-02-07
Reservationer 1
bet 2013/14:FöU8

Alla beredningar i utskottet

2014-01-28, 2014-01-21

Nya regler för dammsäkerhet (FöU8)

Arbetet med dammsäkerhet och tillsynen av dammar ska förbättras. Damminnehavare måste göra konsekvensutredningar och länsstyrelserna ska dela in dammarna i dammsäkerhetsklasser baserat på dessa utredningar. Regeringen får möjlighet att införa föreskrifter för damminnehavarnas egenkontroll och rapportering. Den som är skyldig att underhålla en damm i någon av de säkerhetsklasser som föreslås ska betala en årlig avgift, och regeringen får möjlighet att använda avgifterna till tillsynen av dammsäkerheten.

De nya bestämmelserna ska gälla från den 1 juli 2014. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-26
4

Beslut

Beslut: 2014-02-26
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslag om dammsäkerhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken,
b) bemyndigar regeringen att använda de avgifter som tas ut med stöd av miljöbalken för tillsyn av dammsäkerhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:38 punkterna 1 och 2.

2. Dammsäkerhetslagstiftningens omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fö210 av Kew Nordqvist och Jan Lindholm (båda MP).

3. Säkerhetsskydd vid dammar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Fö1 av Mikael Jansson och Stellan Bojerud (båda SD).

Reservation 1 (SD)