Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2019

Beslut

Reglerna om datalagring vid brottsbekämpning anpassas till EU-lagstiftning (JuU27)

Regeringen föreslår att nuvarande regler om lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i brottsbekämpande syfte, så kallad datalagring, ska anpassas till EU-lagstiftning. Det är mycket viktigt för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till elektronisk kommunikation, till exempel från teleoperatörer. Enligt regeringen kräver dock EU-rätten att datalagringsskyldigheten begränsas jämfört med dagens regler.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2019.

Riksdagen tycker dock att regeringens förslag begränsar datalagringsskyldigheten för mycket med bakgrund mot de brottsbekämpande myndigheternas behov av lagrade uppgifter. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att se över omfattningen av datalagringsskyldigheten. Enligt riksdagen bör datalagringen utökas och vara så långtgående som det är möjligt enligt EU-reglerna.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag på området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om en mer omfattande lagringsskyldighet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-06-11
Trycklov: 2019-06-12
Reservationer 6
Betänkande 2018/19:JuU27

Reglerna om datalagring vid brottsbekämpning anpassas till EU-lagstiftning (JuU27)

Regeringen föreslår att nuvarande regler om lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i brottsbekämpande syfte, så kallad datalagring, ska anpassas till EU-lagstiftning. Det är mycket viktigt för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till elektronisk kommunikation, till exempel från teleoperatörer. Enligt regeringen kräver dock EU-rätten att datalagringsskyldigheten begränsas jämfört med dagens regler.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 oktober 2019.

Utskottet tycker dock att regeringens förslag begränsar datalagringsskyldigheten för mycket med bakgrund mot de brottsbekämpande myndigheternas behov av lagrade uppgifter. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att se över omfattningen av datalagringsskyldigheten. Enligt utskottet bör datalagringen utökas och vara så långtgående som det är möjligt enligt EU-reglerna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-19
7 förslagspunkter, 2 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3069 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 63 0 0 7
SD 62 0 0 0
C 30 0 0 1
V 0 27 0 1
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 302 27 0 20


2. Mobil nätanslutningspunkt och lagringstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 16 d § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:86 punkt 1 i denna del och avslår motion

2018/19:3077 av Adam Marttinen m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 63 0 0 7
SD 0 62 0 0
C 30 0 0 1
V 26 0 1 1
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 266 62 1 20


3. Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan,
2. lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
3. lag om ändring i lagen (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:86 punkterna 1 i denna del, 2 och 3.

4. Riktad datalagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3069 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (V)

5. Ett större skydd för den personliga integriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3072 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 63 0 0 7
SD 62 0 0 0
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 299 30 0 20


6. En mer omfattande lagringsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en mer omfattande lagringsskyldighet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3079 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 94 0 6
M 63 0 0 7
SD 62 0 0 0
C 0 30 0 1
V 0 27 0 1
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 165 164 0 20


7. Ett särskilt format för överlämnande av lagrade uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3079 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 3.

Reservation 6 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 63 0 7
SD 62 0 0 0
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 22 0 0
L 0 18 0 1
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 225 103 0 21