Delegationsbeslut inom JO-ämbetet

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 januari 2011

Beslut

JO:s handläggare ges vissa befogenheter att avgöra klagoärenden (KU7)

Justitieombudsmännen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas, väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer lagar och förordningar. Alla som tycker att de blivit felbehandlade av en myndighet kan vända sig till JO. Ombudsmännen har ett personligt förtroendeuppdrag och skilda ansvarsområden. Det stora antalet inkommande anmälningar har resulterat i långa handläggningstider. Ombudsmännen har också fått mindre tid över till sina andra arbetsuppgifter, som inspektioner hos myndigheter och undersökningar på eget initiativ. För att allmänhetens bild av JO inte ska skadas är det viktigt att förstärka JO:s beslutsförmåga. Riksdagen har därför beslutat att handläggare hos JO i begränsad omfattning ska få rätt att avgöra klagoärenden, förutsatt att ärendena delegerats från en ombudsman. Möjligheten till delegering kommer vara tydligt avgränsad. Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2011.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-12-07
Betänkande publicerat: 2010-12-15
Trycklov: 2010-12-14
bet 2010/11:KU7

Alla beredningar i utskottet

2010-11-30, 2010-11-23

JO:s handläggare ges vissa befogenheter att avgöra klagoärenden (KU7)

Justitieombudsmännen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas, väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer lagar och förordningar. Alla som tycker att de blivit felbehandlade av en myndighet kan vända sig till JO. Ombudsmännen har ett personligt förtroendeuppdrag och skilda ansvarsområden.

Det stora antalet inkommande anmälningar har resulterat i långa handläggningstider. Ombudsmännen har också fått mindre tid över till sina andra arbetsuppgifter, som inspektioner hos myndigheter och undersökningar på eget initiativ.

För att allmänhetens bild av JO inte ska skadas är det viktigt att förstärka JO:s beslutsförmåga. Handläggare hos JO föreslås därför i begränsad omfattning få rätt att avgöra klagoärenden, förutsatt att ärendena delegerats från en ombudsman. Möjligheten till delegering ska också vara tydligt avgränsad.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-01-26
4

Beslut

Beslut: 2011-01-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Delegationsbeslut inom JO-ämbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar lagförslaget i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2009/10:RS5.