Den ekonomiska politiken och budgetregleringen m.m.

Finansutskottets betänkande 1991/92:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.