Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1991/92

Finansutskottets betänkande 1990/91:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.