Den enskildes val av rättsligt biträde

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Bättre möjligheter att välja rättsligt biträde (JuU6)

Reglerna om ersättning till rättsliga biträden ändras. Syftet är att ge den enskilda personen bättre möjligheter att välja rättsligt biträde. Enligt nuvarande regler ska den enskilda personens förslag till rättslig biträde avslås om det skulle medföra avsevärt ökade kostnader. Så kan det vara när biträdet har sin verksamhet på en avlägsen ort. De nya reglerna innebär att ett rättsligt biträdes rätt till ersättning av allmänna medel endast i undantagsfall ska omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstår på grund av att biträdet har sin verksamhet på en avlägsen ort. Vidare ska den domstol eller förvaltningsmyndighet som förordnar ett rättsligt biträde på begäran lämna förhandsbesked om ersättningen får avse merkostnader som uppstår på grund av avstånd. Det blir även möjligt för den enskilda personen och biträdet att komma överens om att den enskilde helt eller delvis ska stå för de skäliga merkostnader som uppkommer och som inte ersätts av allmänna medel. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-20
Justering: 2009-11-10
Betänkande publicerat: 2009-11-10
Trycklov: 2009-11-10
bet 2009/10:JuU6

Bättre möjligheter att välja rättsligt biträde (JuU6)

Reglerna om ersättning till rättsliga biträden ändras. Syftet är att ge den enskilda personen bättre möjligheter att välja rättsligt biträde. Enligt nuvarande regler ska den enskilda personens förslag till rättslig biträde avslås om det skulle medföra avsevärt ökade kostnader. Så kan det vara när biträdet har sin verksamhet på en avlägsen ort. De nya reglerna innebär att ett rättsligt biträdes rätt till ersättning av allmänna medel endast i undantagsfall ska omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstår på grund av att biträdet har sin verksamhet på en avlägsen ort. Vidare ska den domstol eller förvaltningsmyndighet som förordnar ett rättsligt biträde på begäran lämna förhandsbesked om ersättningen får avse merkostnader som uppstår på grund av avstånd. Det blir även möjligt för den enskilda personen och biträdet att komma överens om att den enskilde helt eller delvis ska stå för de skäliga merkostnader som uppkommer och som inte ersätts av allmänna medel. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2010. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-19
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:232.