Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar

LUs bet 2005/06:LU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2006

Beslut

Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar (LU16)

Riksdagen beslutade om kompletterande lagbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Genom bestämmelserna i förordningen blir det enklare att få utländska avgöranden verkställda i Sverige, samtidigt som svenska avgöranden lättare kan verkställas i andra EU-länder. Lagbestämmelserna börjar gälla den 1 april 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-26
Justering: 2006-02-09
Betänkande publicerat: 2006-02-10
Trycklov: 2006-02-10
bet 2005/06:LU16

Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar (LU16)

Lagutskottet föreslår att riksdagen beslutar om kompletterande lagbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Genom bestämmelserna i förordningen blir det enklare att få utländska avgöranden verkställda i Sverige, samtidigt som svenska avgöranden lättare kan verkställas i andra EU-länder. Lagbestämmelserna förslås börja gälla den 1 april 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-22
4

Beslut

Beslut: 2006-02-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,
2. lag om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen,
3. lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen,
4. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
5. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
6. lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område,
7. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,
8. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
9. lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:48.